Laatste nieuws

“Als ik maar in Gorssel kan blijven”

De uitkomsten van een recent gehouden enquête naar de woon­wensen van jongeren laten een behoefte aan woon­plekken in Gorssel zien, zonder dat er een specifieke voorkeur voor nieuw­bouw uit blijkt. “Als ik maar in Gorssel kan blijven”.

Enquête
In september 2022 is een enquête gehouden onder Gorsselse jongeren, met als doel te inventari­seren hoeveel Gorsselse jongeren een eigen woon­plek zoeken, wat ze daar voor over hebben en wat hun wensen zijn. Het initiatief voor de enquête ging uit van een groep in­woners van Gorssel, waaronder ook enkele jongeren, die zich sterk maakt voor jongeren­huisvesting in Gorssel. De vragen­lijst werd online verspreid in de periode tussen 3 en 18 september 2022.

Binding met Gorssel
WoningenquêteJongeren kleinEnquête Jongerenwoningen Gorssel (afbeelding afkomstig uit de concept Kernvisie Gorssel, augustus 2021)Met bijna honderd ingevulde vragen­lijsten is een groot deel van de (vaak thuis­wonende) jongeren bereikt: veruit de meeste in­vullers bevindt zich in de leeftijds­groep 18 tot 24 jaar. 
Kort samen­gevat luidt de uitkomst van het onder­zoek: een deel heeft een duidelijke voor­keur voor kopen, en een behoorlijk deel kiest voor een betaal­baar en klein appartement. Maar kopen of huren, een woning of een apparte­ment, nieuw­bouw of niet, er is vooral behoefte aan woon­plekken voor jongeren in Gorssel. De binding met Gorssel is groot, meestal vanwege de woon­situatie, maar ook vanwege vrienden en/of familie die hier wonen of vanwege sport. Daar­naast noemt een enkeling werk als bindende factor.

Eengezinswoning
Iets meer dan de helft van de responden­ten wil kopen, 39 van hen willen huren en voor sommigen maakt koop of huur niet uit. De koop­liefhebbers willen over­duidelijk liever een grond­gebonden woning dan een appartement. Ook toekomstige huurders kiezen relatief vaak voor een eengezins­woning, maar daaronder zijn toch ook nog zo’n twintig lief­hebbers van een appartement. 
De meerderheid (kopers en huurders) wil graag een eengezins­woning om alleen of samen te starten. Een kleinere woning of een apparte­ment is wat meer in trek bij huurders. 

Categorieën
Er is gevraagd naar de interesse in woningen van 50 m2, 60 m2 of 70 m2, met daaraan gekoppelde prijs­categorieën. De potentiële huurders zoeken wel in alle categorieën, kopers kiezen het meest voor de grootste en duurste (€ 270.000) categorie. Toch is er bij een beperk­te groep ook interesse voor kleine woningen van 50 m2
Nieuw­bouw kost al snel enkele jaren voorbereidings­tijd. Gevraagd is of men daarop wil wachten. Ruim drie­kwart wil wel wachten op nieuw­bouw, maar dan niet meer dan enkele jaren (1-3 jaar). 

Uitrustingsniveau
Dan zijn er nog enkele vragen gesteld over het uitrustings­niveau van de woning, de plek en nog wat bijzonder­heden. Bijna iedereen wil tenminste een aparte slaap­kamer; een studio is dus niet in trek. Een tuin of balkon is ook zeer gewenst. Dat bleek ook uit de open vraag wat men belangrijk vindt. Behalve meerdere slaap­kamers, een tuin of balkon, was er ook duidelijk interesse in energie­zuinig of duurzaam. Zelfwerkzaam­heid is in trek, zowel bij huurders als bij kopers, als dat tenminste een goedkopere woning op­levert. Het delen van voorz­ieningen is dan weer niet populair: als men al voor­zieningen zoals een berging zou willen delen, dan horen daar goede regels bij.

Zoekgebied
Als mensen de woon­wensen niet in Gorssel kunnen vervullen, dan verbreden ze vooral het zoek­gebied, gaan met vrienden iets zoeken of particulier zoeken. 
IJssel­dal Wonen is gestart met een experiment met friends­woningen (een woning delen met anderen). Bijna een kwart van de invullers heeft hiervoor eventueel interesse.  

Geen voorkeur voor nieuwbouw
De initiatief­nemers voor de enquête gingen uit van nieuw­bouw van kleine woningen of apparte­menten voor jongeren in Gorssel. Maar de uit­komsten van de enquête laten zien dat bijna de helft geen voorkeur voor nieu­bouw heeft; ‘als ik maar in Gorssel kan blijven’. Daarom wil de initiatief­groep breder kijken en weer in gesprek gaan met IJssel­dal Wonen over huur­woningen voor jongeren, en met de gemeente over nieuwbouw- of renovatie­projecten. Enkele tien­tallen invullers hebben aan­gegeven wel mee te willen denken. Zij krijgen later dit jaar een uitnodiging voor een bijeen­komst om ideeën verder uit te werken.


Gorssel, 17 oktober 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends