Laatste nieuws

Digitale consultatie windpark IJsselwind

Op woensdagavond 30 maart 2022 om 19.30 uur organiseert de provincie Gelder­land een tweede digitale bijeen­komst over windpark IJssel­wind, dat gepland is langs het Twente­kanaal bij Zutphen en Eefde. Op 23 maart was er een eerste bijeen­komst, waar uit­gebreid werd ingegaan op het waarom van het wind­park, de rol van de provincie en de procedure. Tijdens de nieuwe bijeen­komst kan iedereen wensen en ideeën meegeven voor normen voor geluid, slag­schaduw en externe veilig­heid. 

Initiatiefnemers en bevoegd gezag
Windpark IJssel­wind is een initiatief van Water­schap Rijn & IJssel en vier lokale energie­coöperaties uit Zutphen, Voorst, Lochem en Brummen. Ondanks een negatieve uit­spraak van de Raad van State in mei 2021 (zie artikel van 12 mei 2021 op Gorssel.nl) hebben de initiatief­nemers besloten hun plannen door te zetten en een nieuwe vergunning­aanvraag in te dienen.
WindturbineIJsselwind kleinBeoogde locaties voor de drie windturbines: twee ten noorden van het Twentekanaal (op Zutphens grondgebied) en één op De MarsDe provincie is voor de vergunning­verlening en de aanpassing van het bestemmings­plan bevoegd gezag. Vanwege de uit­spraak van de Raad van State, de complexiteit van het project, het grens­overschrijdend karakter en de beperkte uitvoerings­capaciteit bij de gemeente Zutphen nam de provincie de bevoegd­heid voor de nieuw gestarte procedure op zich.
Naar verwachting wordt het ontwerp inpassings­plan midden 2022 samen met de uit­gevoerde onder­zoeken ter inzage gelegd. Ziens­wijzen kunnen in de zes daarop­volgende weken ingediend worden. De ziens­wijzen worden betrokken bij de vast­stelling van het inpassings­plan. Na de zomer 2022 volgt dan de besluit­vorming over het inpassings­plan door Provin­ciale Staten, inclusief de bezwaar- en beroeps­procedure.

Consultatieronde
Er zijn voor windparken op land normen opgesteld voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Dit zogenaamde landelijke normen­kader is niet meer bruik­baar door een uit­spraak van de Raad van State. Deze oordeelde dat de huidige normen niet voldoende onderbouwd zijn. Terwijl het Rijk werkt aan een nieuw normenkader mogen gemeenten en provincies zelf een lokaal normen­kader opstellen, waarna de provincie toetst of het beoogde windpark hieraan voldoet.
Voordat voor windpark IJssel­wind het lokaal normen­kader wordt opgesteld houdt de provincie eerst een consultatie­ronde. De inbreng wordt meegewogen bij het uit­eindelijke normen­kader dat opgenomen wordt in het zogenaamde provin­ciaal inpassings­plan voor IJssel­wind.

Aanmelden
Voor de digitale consultatieronde op 30 maart 2022 kunnen deelnemers zich aanmelden via: www.gelderland.nl/windparkijsselwind. Starttijd is 19.30 uur. Deelnemen kan via de laptop, tablet en telefoon. Van de bijeen­komst wordt een verslag gemaakt dat later op genoemde provin­ciale website wordt gepubliceerd. Op deze website is ook de eerste digitale uit­zending van 23 maart 2022 terug te zien. 


Redactie Gorssel.nl
27 maart 2022

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends