Laatste nieuws

Dorpsraad Gorssel dient zienswijze in op MER Lelystad

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil voor Lelystad Air­port een maxi­­mum van 45.000 vliegtuig­bewegingen per jaar mogelijk maken. Om het toekomstig vlieg­verkeer van en naar Lelystad vol­doende afstand te laten houden van het vlieg­verkeer van Schip­hol zijn laagvlieg­routes bedacht.
Zoals bekend stuit dit voornemen op tal van bezwaren in grote delen van Neder­land. Ook de gemeente Lochem heeft te maken met de aanvlieg­route richting Lelystad boven Gorssel en Epse en met een wacht­ruimte boven de omgeving van Lochem/Laren/Harfsen.

Actualisatie MER
Lelystad Airport 1 kleinDe milieueffectrapportage (MER) uit 2014 en het luchthaven­besluit uit 2015 zijn in 2018 geactuali­seerd en het ‘Ontwerp­besluit wijziging van het Luchthaven­besluit en de geactualiseerde milieu­effect­rapportage (MER)’ liggen tot en met 21 februari 2019 ter inzage. Tot die datum kan gerea­geerd worden op het ontwerp­besluit en de geactuali­seerde MER. Ook de Dorpsraad Gorssel heeft een ziens­wijze ingediend.

Zienswijze Dorpsraad
In de brief aan minister Van Nieuwenhuizen verwijst de Dorpsraad naar recente ui­tspraken van de minister dat Schiphol en Lelystad gewoon moeten kunnen groeien (‘hiermee schof­feert u de mening van veel Nederlanders’), wordt om zorgvuldige voor­bereiding gevraagd om draag­vlak te creëren en nadrukkelijk gepleit voor her­indeling van het lucht­ruim alvorens een besluit te nemen. Een nieuwe Luchtvaart­nota is nodig, waarin duurzaam­heid en vermindering van CO2 uitstoot kern­begrippen moeten zijn. Verder vindt de Dorpsraad dat er in het ontwerp­besluit te weinig aan­dacht is voor de nadelige effecten van het laag­vliegen op woon- en leefklimaat en de toeristi­sche sector. Milieu­belasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn volgens de Dorpsraad niet of onvoldoende onder­zocht. De Dorpsraad maakt ook bezwaar tegen de planning van de informatie­bijeen­komsten en ver­zoekt de minister de zienswijze­procedure te verlengen tot eind maart 2019.

  • Lees meer over de laagvliegroutes en de belevingsvlucht op 30 mei 2018
  • Lees hier de volledige zienswijze van de Dorpsraad Gorssel


Redactie Gorssel.nl
20 februari 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends