Laatste nieuws

Geen nieuwbouw voor bewoners Bloemenkamp

De Lochemse gemeenteraad nam op 22 maart 2021 een motie aan, waarin het college wordt op­gedragen ‘In geval van sloop van de Bloemkamp volgtijdig of gelijktijdig, in goed over­leg met de huidige bewoners van de Bloemen­kamp, te zorgen voor vervangende nieuw­bouw (sociale huurwoningen) in Gorssel’. 
Maar wat betekent dit voor de bewoners van het complex en andere woning­zoekenden? De gemeente kan niets af­dwingen en ook niet op korte termijn nieuw­bouw realiseren.

Sloop Bloemenkamp
Bloemenkamp 1 kleinNog onduidelijkheid over nieuwe woonplek voor bewoners van De BloemenkampZoals bekend heeft Habion/Vastgoed zorgsector (Habion/VGZ) besloten tot sloop van het woon­complex De Bloemenkamp in Gorssel. De sloop van het gebouw met 39 appartementen in de sociale-huur­sector staat eind 2023 op de planning. Er komt nieuw­bouw in het hogere segment voor in de plaats en de huidige bewoners moeten elders in of buiten Gorssel een nieuwe woon­plek zoeken. 
Op 9 maart 2021 werd voor de bewoners van De Bloemenkamp een (digitale) informatie­avond georgani­seerd, die (in twee rondes) werd bijgewoond door een tiental bewoners. De tijdens die digitale bijeen­komst gestelde vragen werden beantwoord in een verslag van 18 maart 2021, dat ingezien is door Gorssel.nl. 

Sociaal plan
Uit het verslag blijkt dat VGZ werkt aan een sociaal plan en de bewoners wil helpen bij het zoeken naar vervangende woon­ruimte. Daarbij tekent VGZ wel aan dat geen garantie gegeven kan worden dat dat een woning in Gorssel zal zijn. Uit het ver­slag wordt duidelijk dat de 39 sociale-huur­woningen aan de woningvoorraad in Gorssel worden onttrokken en dat er via Habion/VGZ geen nieuw­bouw in dit segment voor terug zal komen.

Motie PvdA, mede-ingediend door D66 en MmL
In de vergadering van de raad van de gemeente Lochem van 22 maart 2021 vroegen PvdA en mede-indieners D66 en MmL aan­dacht voor de belangen van de huurders in De Bloemen­kamp. De motie droeg het college op: ‘In geval van sloop van de Bloemen­kamp gelijktijdig, in goed overleg met de huidige bewoners van de Bloemen­kamp, te zorgen voor minimaal 100% vervangende nieuw­bouw (sociale-huurwoningen) in Gorssel’. Wethouder Bert Groot Wesseldijk meldde daarop dat de gemeente in gesprek is met de bestuurders van Habion/VGZ en met IJssel­dal Wonen. Hij voegde er aan toe de motie in de voorgestelde formu­lering niet uitvoerbaar te achten, omdat de gemeente niets af kan dwingen: VGZ is niet als woning­corporatie ingeschreven. De gemeente heeft geen mogelijk­heden om ‘gelijktijdig minimaal 100% vervangende nieuw­bouw’ te garanderen. Daarop pasten PvdA en de mede-indieners de tekst aan. Het woord ‘gelijkt­ijdig’ werd vervangen door ‘volgtijdig of gelijktijdig’ en de toe­voeging ‘minimaal 100%’ werd geschrapt. De gewijzigde motie werd vervolgens unaniem aan­genomen. De wethouder zegde verder toe het verslag van de digitale informatie­bijeenkomst van VGZ en bewoners van De Bloemen­kamp aan de raad ter beschikking te stellen.

Bewoners Bloemenkamp
Uit het verslag van de bewonersavond van 18 maart wordt duidelijk dat er 39 sociale-huu­woningen aan de woning­voorraad in Gorssel worden onttrokken en dat VGZ de (wettelijk verplichte) inspanningen zal verrichten om te proberen voor de bewoners elders geschikte woon­ruimte te vinden. Dat gaat dan ook ten koste van andere woning­zoekenden in Gorssel, want het aantal sociale huur­woningen daalt als De Bloemen­kamp verdwijnt. Overigens bleek bij navraag, anders dan door Habion/VGZ als inspannings­verplichting wordt aangeboden, dat de bewoners van De Bloemen­kamp geen voorrang (urgentie) krijgen via de website Woon­keus (een samenwerking van negen woning­corporaties in de Stedendriehoek). Habion/VGZ is niet bij Woonkeus aangesloten.
De motie van de gemeenteraad dringt bij het college aan op vervangende nieuw­bouw, maar duidelijk is dat Habion/VGZ dat niet gaat realiseren. En ook bij woning­corporatie IJssel­dal Wonen liggen geen plannen om op korte termijn een flink aantal sociale huur­woningen in Gorssel te gaan bouwen. Voor de nieuwe Lochemse wethouder ligt hier dus een ‘schone taak’.


Redactie Gorssel.nl
22 maart 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends