Laatste nieuws

Gorssel denkt mee over accommodaties

De werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!) organiseert in februari 2020 informatie­avonden om de verschillende belangen­groepen in Gorssel te informeren over de drie gekozen varianten voor het behoud van accommo­daties, voorzieningen en onder­wijs in Gorssel. De eerste bijeen­komst was op 5 februari, vooral bestemd voor de Vuller­school. De volgende informatieavond, op 11 februari, is bedoeld voor de leden van de Dorps­raad Gorssel en andere belangstellende Gorssel­naren.

Opzet
Accovarianten 3 kleinDe informatieavonden verlopen volgens eenzelfde opzet en worden begeleid door Johan Reuvers (gemeente Lochem) en project­leider Igor Grevers (ICS), beiden ook lid van de Werk­groep GA!. Per avond worden de drie door de werkgroep gekozen varianten besproken. De uit­komsten van de informatie­avonden wegen mee bij de besluit­vorming van college en raad later dit jaar.

Drie varianten

Acco variant 1 kleinVariant 1: Nieuwbouw van de school met uitsluitend een gymzaal, met ruimte voor maatschappe­lijke voor­zieningen op de huidige plek van de school. In deze variant is dus niet meer voor­zien in een sporthal. Met een nieuw kleiner zwem­bad en renovatie van de accommodaties voor voet­bal en tennis op de bestaande locaties aan Lindeboom­weg en Flierder­weg. Deze school­variant zou betaalbaar en inpasbaar zijn op de huidige locatie. 

Acco variant 2 kleinVariant 2: Hierbij wordt de sporthal van ‘t Trefpunt gerenoveerd en wordt er een nieuwe school aan­gebouwd plus multifunctionele extra zaal­ruimte, alles op de huidige plek van ‘t Trefpunt. Voor de buiten­sport geldt hetzelfde als bij variant 1. Deze variant biedt ruimte voor alle bestaande activiteiten en voorzieningen op de bestaande locatie. De lang­jarige exploitatie is wel een aandachts­punt. 

Acco variant 3 kleinVariant 3: Een nieuwe accommodatie voor alle maatschappelijke functies onder één dak op één locatie (Multi Functionele Accommo­datie: MFA), ergens aan de rand van Gorssel. Een efficiënter gebruik van ruimte en meer optimale samen­werking van organisaties is hierbij mogelijk. Deze variant lijkt het minst betaal­baar. Een locatie voor een MFA wordt niet genoemd.

Bijeenkomst Vullerschool
Op de bijeenkomst in de Vullerschool kwamen circa 60 mensen af, vaak ouders van leer­lingen, maar ook andere Gorssel­naren. Igor Grevers vertelde in zijn toelichting over de beleids­uitgangspunten van de gemeente ten aanzien van accommodaties, over de visie van de werk­groep op wat Gorssel nodig heeft, hoe de werk­groep informatie heeft verzameld en tal van varianten heeft bedacht en tot slot welke van die varianten de moeite waard zijn om verder uit­gezocht en uitgewerkt te worden. Tijdens de toe­lichting konden verduidelijkende vragen gesteld worden. Daaruit kwam onder meer naar voren dat Gorssel zou moeten proberen de gemeente te verleiden om op een slimme en efficiënte manier meer te doen dan mini­maal wettelijk vereist is. Vrijkomende grond van de Vullerschool of ’t Trefpunt kan gebruikt worden voor woning­bouw. Vrijkomende grond van de sport­boulevard is overigens niet voor woning­bouw beschikbaar; op die plek zou een groen­voorziening kunnen komen. De grond­opbrengsten van de vrijkomende percelen zijn al meegerekend in de opbrengsten en kosten per variant.

Beoordeling per variant
AccoVuller05022020 kleinOngeveer 60 Gorsselnaren kwamen naar de bijeenkomst in de VullerschoolAansluitend werd aan de aanwezigen in de Vullerschool gevraagd om in kleine groepen de ver­strekte informatie te bekijken en per variant positieve en negatieve aspecten te benoemen. Dat leidde tot interessante gedachtewisselingen over bijvoorbeeld het voor- of nadeel van de school op de huidige plek, de combinatie met de Roskam­wei, verkeers­veiligheid, hoe fijn het kan zijn als leerlingen niet meer hoeven te fietsen naar zwem­bad, voetbal of tennis, of er wel of niet een stuk groen buiten­gebied opgeofferd moet worden, et cetera.
AccoVuller 1 kleinDe deelnemers bedachten voor- en nadelen per variant. Hier een voorbeeld van een van de groepenAlle opmerkingen van de aanwezigen worden per bijeenkomst in een verslag opgenomen. De verslagen van alle informatie­bijeenkomsten worden in maart door de werkgroep GA! samen­gevoegd tot een totaal­verslag, dat beschikbaar komt voor college en gemeenteraad.

Data
Er komen nog informatieavonden voor de Dorpsraad, ’t Trefpunt, VV Gorssel, LTC Gorssel, zwembad De Boskoele, ondernemers die gebruik maken van ’t Trefpunt en ondernemers­vereniging Gorssel Buitengewoon. Op 11 februari worden de leden van de Dorps­raad en andere belangstellenden geïnfor­meerd, op 12 februari is er een bijeen­komst voor de maatschappelijke gebruikers van ’t Trefpunt, op 13 februari bij de VV Gorssel, op 18 februari bij LTC Gorssel, op 27 februari bij De Bos­koele. Op nader te bepalen data kunnen ondernemers die gebruik maken van ’t Trefpunt en de ondernemers­vereniging Gorssel Buitengewoon bijeen­komsten bijwonen. De data van de diverse bijeenkomsten vindt u ook in de agenda van Gorssel.nl.
Aanmelding vooraf is gewenst met het oog op de organisatie van de informatieavonden, maar wie op het laatste moment beslist om toch te komen kan gewoon aansluiten zonder aan­melding. Gorsselnaren die niet door de dorpsraad of een van de andere organisaties of verenigingen persoonlijk zijn uitgenodigd kunnen aansluiten bij de dorpsraad of een van de andere avonden.


Redactie Gorssel.nl
6 februari 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends