Laatste nieuws

In de gemeente Lochem weinig draagvlak voor windturbines Eefde

Onderzoekbureau Enneüs publiceerde op 13 april 2017 de uitkomsten van een draagvlakonderzoek naar de opvattingen van inwoners van Zutphen, Brummen, Lochem en Voorst, waaronder inwoners van Eefde en omgeving, over de plannen van IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel voor de bouw van drie windturbines bij Eefde. Het draagvlakonderzoek werd in februari van dit jaar uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen. Uit het onderzoek blijkt dat er in de gemeente Lochem meer tegen- dan voorstanders zijn.

Aanleiding
Kaartje windmolensKaartje uit het onderzoeksrapport met de drie verschillende stralen rond de windturbinesAanleiding voor het draagvlakonderzoek zijn de plannen van IJsselwind B.V. (opgericht door vier lokale energiecoöperaties: Brummen-Energie, EnergieRijk Voorst, LochemEnergie, en ZutphenEnergie) voor de bouw van twee windturbines ten noorden van het Twentekanaal, op grondgebied van de gemeente Zutphen. Het doel van de bij Eefde te bouwen windturbines is het opwekken van lokale groene stroom, waarbij het de bedoeling is dat de energiewinst in het gebied blijft. Ook het Waterschap Rijn en IJssel wil een turbine op De Mars aan de Letlandsestraat nabij Fort de Pol. Die turbine is meegenomen in het draagvlakonderzoek.
De Lochemse gemeenteraad heeft vorig jaar € 24.833 beschikbaar gesteld voor het draagvlakonderzoek en – bij gebleken haalbaarheid van de plannen – stelt de raad een lening beschikbaar van € 33.500 voor eventuele vervolgstappen.

Het onderzoek
De hoofdvraag van het onderzoek was in welke mate er draagvlak is onder direct en indirect omwonenden voor het initiatief IJsselwind. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de inwoners van de gemeenten Lochem, Zutphen, Voorst en Brummen. Per gemeente is onderzoek gedaan onder bewoners in drie verschillende stralen rond de windturbines: direct omwonenden tot 750 meter van de geplande windturbines, indirect omwonenden tussen 750 meter en 2 kilometer van de geplande windturbines en indirect omwonenden tussen 2 en 5 kilometer van de geplande windturbines. Voor de gemeente Lochem besloeg het onderzoeksgebied Eefde en Gorssel.
De direct omwonende huishoudens bevinden zich alle in de gemeente Lochem of de gemeente Zutphen. In totaal waren dit 43 huishoudens, die allemaal zijn benaderd om mee te werken aan een interview. Alle indirect omwonende huishoudens (750 m- 2 kilometer, in de gemeente Lochem waren dit in totaal 1445 huishoudens) kregen een vragenlijst en onder huishoudens op een afstand van 2 - 5 km werd een steekproef uitgevoerd (in de gemeente Lochem werden op een totaal van 2300 huishoudens in deze categorie 1000 vragenlijsten gestuurd).

Resultaten
Windrapport EnneüsOnder de direct omwonenden in de straal van 750 meter blijkt de meeste weerstand bij bewoners te bestaan tegen de plannen. Ruim 80% van deze direct omwonenden in de gemeente Lochem (Eefde) en de gemeente Zutphen geeft aan tegen of sterk tegen de voorgenomen windmolens te zijn. De belangrijkste argumenten zijn dat de windmolens afbreuk doen aan het landschap en dat er gevreesd wordt voor geluidsoverlast. Daarnaast vinden de direct omwonenden dat het gebied de afgelopen jaren onevenredig zwaar belast is. Direct omwonenden geven veelal aan zich niet gehoord te voelen en ervaren de compenserende maatregelen als ‘volstrekt onvoldoende’ en soms als ‘omkoperij’.
Onder de indirect omwonenden is meer draagvlak voor het initiatief. Hierbij valt een verschil in draagvlak tussen de gemeenten op: onder indirect omwonenden in de gemeente Lochem is het draagvlak het kleinst. Hier is 45% van de indirect omwonenden tegen of sterk tegen en 39% voor of sterk voor; de rest is neutraal. Voor de gemeente Lochem geldt dus dat er meer tegen- dan voorstanders zijn.

Voor- en nadelen
De meest genoemde voordelen zijn de groene, duurzame energie die wordt opgewekt en het feit dat het een lokaal initiatief betreft. Respondenten geven aan dat er behoefte is aan duurzame energie en dat de betreffende gemeenten er goed aan doen hieraan bij te dragen. Als nadelen worden vooral de ‘verpesting’ van het landschap en de twijfels over het milieurendement van de turbines genoemd. Zowel de hoogte van de turbines als de verbreding van het initiatief met kwaliteitsverbetering in de omgeving (bv. glasvezel), is voor 40 tot 45% van de respondenten van invloed op hun mening (de verbreding van het initiatief wordt over het algemeen als een positief punt benoemd). Over de gewenste hoogte van de turbines verschillen de meningen sterk. Zo’n 30% ziet het liefst de lagere versie van 150 meter; zo’n 40% ziet juist liever de hogere variant van 170 meter. De hogere energieopbrengst is voor deze laatste voorkeur doorslaggevend. Een deel van deze 40% benoemt hierbij dat het landschap door de windmolens ‘toch al verpest’ zou zijn, waardoor dus ‘de opbrengst maar beter zo hoog mogelijk kan zijn’. 

Reactie IJsselwind
Initiatiefnemer IJsselwind zegt zich gesteund te voelen door de uitkomsten van het onafhankelijke draagvlakonderzoek onder omwonenden. “Meer dan de helft van de 1900 respondenten (54,1%) spreekt zich daarin uit voor het initiatief, 16,5 procent staat er neutraal tegenover en 29,4 procent is tegen.”
Zoals uit het onderzoek blijkt, liggen de percentages voor de gemeente Lochem echter anders: daar zijn meer tegenstanders dan voorstanders van windturbines op de beoogde locatie.
IJsselwind geeft naar aanleiding van het onderzoek aan ‘samen met de omwonenden verder te willen gaan dan de wettelijke eisen om de overlast tot een minimum te beperken en daarom met hen in gesprek te blijven’.

Verdere procedure
Op 18 april 2017 presenteert Enneüs in een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Lochem de uitkomsten van het onderzoek aan de raden van Brummen, Lochem en Zutphen. De gemeenteraad van Lochem beslist in september 2017 aan de hand van zijn conclusie over het draagvlakonderzoek over het al of niet meefinancieren van het vervolgtraject.
Eind april 2017 zijn twee andere onderzoeken (namelijk concept-milieueffectrapportage en business case/participatiemodel) klaar. Samen met het draagvlakonderzoek geven die onderzoeken een beeld van de haalbaarheid van het initiatief. Op basis hiervan beslissen de leden van de vier energiecoöperaties of door IJsselwind de volgende fase kan worden gestart. De ledenvergadering van LochemEnergie vindt plaats op 1 juni 2017.
Als de meerderheid van de coöperaties akkoord geeft, vraagt IJsselwind de gemeenteraad van Zutphen de procedures voor de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning te starten. De gemeenteraad van Zutphen neemt hier naar verwachting in september een besluit over. Alleen de gemeente Zutphen is betrokken bij de ruimtelijke inpassingsprocedure, omdat de beoogde windturbines zich op Zutphens grondgebied bevinden.

 
Redactie Gorssel.nl
14 april 2017

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends