Laatste nieuws

Inpassingsplannen Quatre Bras en Jodendijk gereed

Provinciale Staten van Gelderland besloten al in 2012 om geen nieuw tracé voor de N348 aan te leggen tussen Eefde en de A1 en geen budget beschikbaar te stellen om de bestaande weg ingrijpend te verbeteren. De provincie legt prioriteit bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de bestaande weg en minder bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot bereikbaarheid. Er wordt nu gewerkt aan het aanpassen van de kruispunten Quatre Bras-Flierderweg en Jodendijk-Scheuterdijk. De concept ontwerpbesluiten voor beide reconstructies zijn klaar voor besluitvorming door Provinciale Staten in november 2016.
In het plan voor de verbetering van de kruising Quatre Bras-Flierderweg zijn enkele wijzigingen aangebracht. De uitvoegstrook naar de Flierderweg vervalt en de vluchtheuvel voor fietsers wordt breder. De maximumsnelheid ter hoogte van de kruising wordt niet verlaagd.

Reconstructie Quatre Bras-Flierderweg
QuatreBras kruispuntKruispunt van de N348-Zutphenseweg met de Quatre Brasweg (links) en Flierderweg (rechts). Het huis aan de overzijde genaamd 't Lytshiem moet voor de reconstructie worden afgebroken.Het ontwerp-inpassingsplan voor de reconstructie van het kruispunt Quatre Bras-Flierderweg heeft in het voorjaar van 2016 ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode konden zienswijzen worden ingediend. Gedeputeerde Staten hebben op 13 september 2016 naar aanleiding van de ingediende zienswijzen een reactienota en op basis daarvan een concept ontwerp-besluit vastgesteld.

Wijzigingen als gevolg van ingediende zienswijzen
Het concept ontwerpbesluit wijkt op enkele punten af van het ontwerp inpassingsplan.
Zo is gekozen voor het laten vervallen van het linksaf vak (uitvoegstrook) naar de Flierderweg (gezien vanuit de richting Gorssel). In plaats daarvan komt er een tweede verhoogde middengeleider vanuit de richting Gorssel. De middengeleider ten zuiden van de kruising (met oversteekvoorziening voor fietsers) wordt verbreed en verhoogd (het eerdere ontwerp voorzag in een breedte van 3 m.; nu wordt dat ca. 5 m.). Gedachte daarachter is dat het overige verkeer daardoor niet wordt aangemoedigd sneller te gaan rijden bij afslaand verkeer. Bovendien zal het achteropkomende verkeer ter hoogte van de kruising niet meer kunnen inhalen door de twee fysieke middengeleiders. Door het verwijderen van het linksaf vak moet dan ook meer tijd en ruimte ontstaan om de N348 veilig over te steken.
De door gemeente en omwonenden geuite wens tot verlaging van de snelheid ter hoogte van het kruispunt (van 80km. naar 60 km./h) wordt niet gehonoreerd.

Quatre Bras tekeningGR

Reconstructie Jodendijk-Scheuterdijk
Het ontwerp-inpassingsplan voor de reconstructie van het kruispunt Jodendijk-Scheuterdijk heeft begin 2016 ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode konden zienswijzen worden ingediend. Gedeputeerde Staten hebben op 13 september 2016 naar aanleiding van de ingediende zienswijzen een reactienota en op basis daarvan een concept ontwerpbesluit vastgesteld.
Het plan voorziet in de volgende maatregelen: de aanleg van een parallelweg voor de ontsluiting van de Scheuterdijk; het afsluiten van de Jodendijk voor gemotoriseerd verkeer en het maken van een oversteek voor fietsers door de aanleg van een vluchtheuvel op de N348. Het uiteindelijk vastgestelde concept ontwerpbesluit wijkt niet af van het ontwerp inpassingsplan.

Procedure
Vaststelling van de inpassingsplannen Quatre Bras-Flierderweg en Jodendijk-Scheuterdijk vindt door Provinciale Staten plaats op 9 november 2016. Voorafgaand aan de besluitvorming worden in oktober 2016 hoorzittingen gehouden. Indieners van een zienswijze ontvangen hiervoor een uitnodiging. Daarna worden de plannen opnieuw ter inzage gelegd. Indieners van eerdere zienswijzen kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State.

Tekeningen en  reactienota’s zijn te vinden op:

Redactie Gorssel.nl
25 september 2016

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends