Laatste nieuws

Kernvisie Wonen: de plannen

Eind februari 2023 is de langverwachte Kernvisie Wonen Gorssel verschenen. Dat kondigde Gorssel.nl in een eerder bericht kort aan. In dit artikel gaan we dieper in op de in de Kernvisie genoemde locaties en aantallen woningen.

Per saldo 165 extra woningen
De gemeente Lochem wil tot en met 2030 in Gorssel zo’n 208 nieuwe woningen bouwen, grotendeels op nu nog groene locaties: Mogezomp (weiland ingesloten door Veldhof­straat, Manegelaan en Wielewaal­pad), het gebied tussen Smitskamp/N348 en de locatie Gorssel Noord­oost/Kozakkenweg. Ook op de plek van De Bloemen­kamp en enkele kleinere bestaande locaties komt nieuw­bouw. Door sloop verdwijnen 43 woningen (vooral op het terrein van De Bloemen­kamp), zodat de woning­voorraad in Gorssel tot 2030 uit­eindelijk zal toenemen met 208 -/- 43 = 165 woningen. 
N.B.: de Kernvisie Wonen Gorssel gaat alleen over reguliere permanente woning­bouw in de kern. Het buiten­gebied, locaties voor tijdelijke woningen voor zogenaamde ‘spoedzoekers’ en zorg­woningen komen (later) op een andere manier aan de orde.

Reacties op het voorontwerp
Kernvisie zoeklocaties kleinIn augustus 2021 verscheen het voor­ontwerp van de kernvisie. Tijdens inloop­avonden en via een digitale enquête zijn destijds 200 reacties uit Gorssel bij de gemeente binnen­gekomen. Die reacties zijn volgens de gemeente meegenomen in het uit­eindelijke resultaat dat nu voorligt. Al lijkt het dat de vanuit Gorssel geuite wens om meer betaalbare koop­woningen te bouwen niet is gehonoreerd: er zijn er nu 20 gepland. Ten aanzien van de vijf mogelijke locaties voor woning­bouw was 80% van de mensen die gereageerd hebben positief over de locatie Noord­oost/Kozakkenweg en 64% over Smitskamp. De andere mogelijke locaties werden minder positief beoor­deeld. Zie hier het eerdere artikel op Gorssel.nl over de mogelijke locaties. Relatief vaak werd door de insprekers ook de suggestie gedaan om voor toekomstige woning­bouw te kijken naar de overkant (west­zijde) van de provinciale weg N348.

Aantallen woningen 
Voor de periode 2021 tot en met 2030 gaat de kern­visie nu uit van 208 te bouwen en 43 te slopen woningen, per saldo dus een uit­breiding met 165 woningen. De te slopen woningen betreffen bijna uit­sluitend de 39 woningen van De Bloemen­kamp. Die 39 woningen waren sociale huur­woningen. De kernvisie gaat uit van 45 nieuw­bouw­woningen in de sociale huur­sector tot 2030. Het totaal aantal sociale huurwoningen in Gorssel stijgt daardoor per saldo dus uiteindelijk met slechts 6 woningen.
De nieuwbouw van 208 woningen is in de kernvisie als volgt verdeeld:
• sociale huur                                                   45
• middeldure huur (vooral Bloemenkamp)       70
• betaalbare koop (tot € 266.250)                    20
• middeldure koop (tot € 355.000)                   33
• dure koop                                                       40

Soorten locaties
Kernvisie Smitskamp kleinLocatie SmitskampIn Gorssel zijn voor de nieuw te bouwen woningen verschillende locatietypes beschikbaar:
• transformatielocaties, waar bestaande gebouwen worden vervangen door nieuw­bouw (vooral bij De Bloemen­kamp, maar ook bij de Kinder­opvang aan de Veldhof­straat en bij de voormalige Garage Brinks aan de Hoofd­straat)
• inbreidingslocaties, groene stukken binnen de kern (Mogenzomp­weide, waar ongeveer 25 woningen gepland zijn voor verschillende doel­groepen
• uitbreidingslocaties, groene gebieden aan de rand van de kern (het gebied tussen de Smitskamp en N348 en Gorssel Noord­oost/Kozakkenweg)

Smitskamp
Dit gebied is eigendom van de gemeente en volgens de kern­visie daarom relatief snel te ontwikkelen. Vanwege de ligging nabij centrum en voor­zieningen is deze locatie vooral geschikt voor ouderen en sociale woning­bouw. Het gaat om 25-30 woningen. De belangrijkste ont­sluiting van het gebied zou via de Lijnbaan moeten lopen (rode pijl). Langzaam verkeer (fietsers en voet­gangers) krijgen ook een aan­sluiting op de Hoofd­straat en Wielewaal­pad (blauwe pijlen).

Noordoost/Kozakkenweg
Kernvisie Kozakkenweg kleinLocatie Noordoost/KozakkenwegHet totale gebied oostelijk van de Kozakken­weg is ruim 10 hectare groot. Tot 2030 wil de gemeente het zuidelijke deel (ongeveer 5 hectare) gebruiken voor woning­bouw. Bij een bebouwings­dichtheid van ongeveer 15 woningen per hectare is hier plaats voor ongeveer 75 woningen, maar de kern­visie is niet duidelijk over het aantal te bouwen woningen. In het gebied kan voor alle doel­groepen gebouwd worden. Het gebied kan ontsloten worden via de Kozakken­weg. In de verdere toekomst zou ook het noorde­lijke deel van ongeveer 5 hectare bebouwd kunnen worden.

Herstructurering accommodaties
Opvallend is dat in de kern­visie niets wordt gezegd over de mogelijke toekomstige woning­bouw op de locatie van ’t Trefpunt of de Vuller­school. Zoals bekend wordt later dit jaar een keuze gemaakt over de toekomst van deze beide accommodaties, waarbij de gemeente lijkt te streven naar het concentreren van de nieuw­bouw op een van beide locaties. Daarmee zou de andere locatie vrijkomen voor woning­bouw. Lees hier het laatste artikel over de accommodaties op Gorssel.nl.


Redactie Gorssel.nl
25 februari 2023

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends