Laatste nieuws

Kernvisie wonen Gorssel definitief

De Lochemse gemeente­raad heeft in haar vergadering van 22 mei 2023 de Kernvisie wonen Gorssel vast­gesteld. Dat betekent dat er groen licht is voor woning­bouw op de inbreidings­locatie (weitje van) Mogezomp aan de Manegelaan en de uitbreidings­locaties Gorssel-Noordoost en Smitskamp (zuidwest­kant van Gorssel). De vast­stelling was niet unaniem: PvdA en LochemGroen stemden tegen het raads­voorstel. De PvdA was tegen omdat de partij niet gelukkig is met het feit dat het verlies van sociale huur­woningen na sloop van De Bloemen­kamp niet gecompenseerd wordt. Lochem­Groen vindt de locatie Gorssel-Noordoost geen geschikte locatie voor groot­schalige woningbouw en stemde ook tegen. Tijdens de raads­vergadering werden ook de kernvisies wonen voor Barchem, Eefde en Epse/Joppe vast­gesteld, dus de gemeente kan verder met het verwerven van gronden en het ont­wikkelen van concrete bouw­plannen. 
Bij de behandeling van de kernvisies werden ook amendementen en moties aan­genomen, waarvan enkele van belang zijn voor de ontwikkelingen in Gorssel.

Integraal plan locatie Noordoost
Kernvisie Kozakkenweg kleinLocatie Gorssel-NoordoostSteun was er voor een amendement van Groen­Links dat pleitte voor een integraal plan voor de gehele locatie Gorssel-Noordoost (in het raads­voorstel was voorals­nog alleen het gedeelte dat grenst aan de Elfuursweg als bouw­locatie aangewezen). Het amendement vroeg om een integraal ruimtelijk plan voor de gehele locatie en de Wet Voorkeurs­recht Gemeenten zou ter voorbereiding van een mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied na 2030 in stand moeten blijven. 
Het amendement werd aangenomen, met tegen­stemmen van LochemGroen en MmL.

Tiny houses
Kernvisie Smitskamp kleinLocatie Smitskamp (zuidwestkant Gorssel)De raad vond unaniem dat het eindelijk eens tijd werd om minstens één locatie aan te wijzen voor een proef met tijdelijke woon­vormen zoals ‘tiny houses’. De wethouder gaf aan dat zo’n project op gemeente­grond vanwege juris­prudentie niet mogelijk is, maar dat er tijdens de inspraak een particulier aanbod gedaan was voor een locatie in Gorssel-Noordoost. Aan de gesprekken daarover wilde de gemeente wel mee­werken. 

Bloemenkamp
Van belang voor Gorssel was een motie van de PvdA, met mede-indieners Groen­Links, CDA, D66 en Lochem­Groen, waarin het college werd opgeroepen alsnog uit­voering te geven aan de motie van 22 maart 2021. In die motie werd het college opgedragen om bij de sloop van De Bloemen­kamp te zorgen voor vervangende nieuw­bouw voor de 39 verdwijnende woningen in de sociale huur­sector. 
KernvisieMogezom kleinInbreidingslocatie Mogezomp, rechts op de foto (Manegelaan Gorssel)De motie werd destijds unaniem aan­genomen, maar werd door het college (nog) niet uitgevoerd en compensatie is in de Kern­visie wonen Gorssel ook niet voorzien. (In de Kernvisie wordt gerekend met 45 nieuwe sociale huur­woningen. Na aftrek van de verdwijnende 39 Bloemenkamp­woningen zouden er de komende jaren in Gorssel dus per saldo slechts 6 sociale huur­woningen bijkomen, op een totaal van 165 nieuwe woningen.) 
De wethouder vond dat het college wel degelijk uitvoering aan de motie had gegeven, want de vroegere bewoners van De Bloemen­kamp hadden immers elders onderdak gevonden. Deze reactie van de wethouder wekte de ergernis van de PvdA, want ‘de motie van maart 2021 ging helemaal niet over het regelen van nieuwe woningen voor de bewoners van De Bloemen­kamp, maar over vervangende nieuw­bouw voor de verdwijnende sociale huur­woningen’. De PvdA verbaasde zich verder over de houding van VVD en Gemeente­belangen, die destijds ook voor de bewuste motie gestemd hadden. Die partijen, evenals MmL, stemden nu tegen, dus de motie haalde het niet. 

Habion
Overigens vertelde de wethouder nog dat woning­corporatie Habion (eigenaar van De Borkel) bereid is om in Gorssel plannen voor extra sociale woning­bouw voor ouderen te ontwikkelen. Daarvoor moet dan wel eerst onderzoek naar nut en noodzaak worden gedaan.

Redactie Gorssel.nl
23 mei 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends