Laatste nieuws

Kernvisie Wonen Gorssel: woningbouwlocaties

Tot en met 10 september 2021 kunnen Gorsselnaren hun mening geven over de woning­bouw­plannen in hun dorp. Deze plannen staan beschreven in het voorontwerp Kernvisie Wonen Gorssel. Daarin zijn het aantal te bouwen woningen, mogelijke locaties en het type woningen dat gebouwd gaat worden te vinden.
Extra woningbouw is voorzien in uitbreidings­gebieden tussen Dommerholtsweg en Elfuursweg, tussen de N348 en Smitskamp/Lijnbaan, langs de zuid- en oostrand van Grooterkamp en aan de westkant van de Kamperweg (Hoefslag/Reuvekamp). De ‘Mogezompweide’ is aangemerkt als locatie voor inbreiding.

Woningbehoefte Gorssel
Gorssel kernvisie kleinIn de periode tot 2030 worden volgens de nieuwe plannen in de gemeente Lochem ruim 1300 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld over de kernen. Dat zijn ruim 400 woningen meer dan in 2018 was afgesproken. Om er zeker van te zijn dat die 1300 gehaald worden, worden plannen voorbereid voor in totaal 1700 woningen. 
Gorssel woningopgave kleinIn Gorssel is sprake van al bestaande woning­bouw­plannen voor 38 woningen op inbreidings- en herstructurerings­locaties. Verder worden in Gorssel 100 à 120 nieuwe woningen voorzien. In totaal gaat het dus om 138 à158 woningen. Voor de nieuwbouw is ongeveer 8 ha grondgebied nodig. 
In de Kernvisie Wonen Gorssel wordt uitgegaan van 50% woningen in het ‘betaalbare segment’. Verder wil de gemeente 25% woningen in het midden­segment en 25% duurdere woningen bouwen. De gemeente wil stimuleren dat tenminste 30% van de nieuwe woningen levensloop­bestendig is. In de plannen is voorzien dat woning­corporatie IJsseldal Woningen in totaal 50 nieuwe woningen gaat bouwen in de sociale huursector.

Locaties 
Gorssel zoekgebieden kleinDe N348 wordt gezien als harde grens: uitbreiding westelijk van de N348 is niet voorzien. Hetzelfde geldt voor de noordkant van Gorssel: het gebied ten noorden van de Dommerholtsweg vormt geen zoekzone voor woningbouw.
In de Kernvisie Wonen Gorssel gaat het bij de locaties voor woningbouw om (1) zoekzones, (2) transformatielocaties (herstructurering) en (3) inbreidingslocaties.

(1) Zoekzones
Een van de zoekzones ligt aan de westzijde van Gorssel, tussen de N348 en de Lijnbaan/Smitskamp (ongeveer 2,3 ha). Dit is zoekzone 1 op bijgaande kaart.
Een ander zoekgebied wordt gevormd door de zuid- en oostzijde van de wijk Grooterkamp (ongeveer 4 ha; zoekzone 2 op de kaart). Volgens de Kernvisie kan daar een nieuwe afronding van het dorp richting Kamperweg komen. De nieuwbouw moet geen ‘harde rand’ vormen, maar een verweving tussen landschap en bebouwing. In de visie wordt deze verweving ‘een nieuwe rafelrand’ genoemd: een afwisseling tussen groen en bebouwing.
Ook de strook westelijk van de Kamperweg (de zogenaamde paarden­weitjes) langs de bestaande bebouwing aan de Reuvekamp en Hoefslag is een potentiële locatie voor woningbouw (0,8 ha; zoekzone 3 op de kaart). Invulling met vrijstaande en enkele twee-onder-een-kap woningen zou daar mogelijk zijn.
Een grotere woning­ontwikkeling is mogelijk aan de noordoostrand van Gorssel, tussen Elfuursweg en Dommerholtsweg (ongeveer 9 ha; zie zoekzone 5 op de kaart). Ook daar weer zonder harde randen, maar met een duidelijke afwisseling tussen groen en woningen.
Als uitgangspunt bij de (rafel)rand­bebouwing streeft de gemeente naar een woning­dichtheid van ongeveer 15 woningen per ha. (De wijk Grooterkamp heeft een woning­dichtheid van ongeveer 20 woningen per ha.) 

(2) Transformatielocaties
Woningbouwplannen waarin bestaande bebouwing wordt getransformeerd naar een ander type woningen (de zogenaamde transformatielocaties) vallen buiten de nieuwbouw van ongeveer 120 woningen. Die transformatielocaties hebben een eigen planproces. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingen die voortkomen uit het accommodatieplan (Vullerschool en ’t Trefpunt), op het terrein van De Bloemenkamp en het voormalig kinderdagverblijf aan de Veldhofstraat. Naar verwachting worden er ook woning­bouw­plannen ontwikkeld op de locatie van autobedrijf Brinks aan de Hoofdstraat in Gorssel. 

(3) Inbreidingslocaties
De locatie Mogezomp (weiland ingesloten door Veldhofstraat, Manegelaan, Wielewaalpad) is aangewezen als zogenaamde inbreidingslocatie, waar plaats is voor 25 tot 30 woningen in de vorm van rijen en twee-onder-een-kap woningen. Het gebied is nu van een particulier die heeft ingestemd met woningbouw op zijn terrein. De bestaande boerderij aan de Veldhofstraat blijft en kan worden ingepast in de nieuwe ontwikkeling. 

Participatie
Gorssel kernvisiekaart kleinDe Kernvisie Wonen Gorssel is een voor­ontwerp en heeft nog geen formele status. Definitieve keuzes in aantal te bouwen woningen, locaties en doel­groepen moeten nog worden gemaakt, rekening houdend met de inbreng (participatie) van de inwoners van Gorssel. Daarna ligt er een ontwerp Kernvisie Wonen. Pas in die fase is er sprake van een formeel voorstel vanuit de gemeente voor de toekomstige woning­bouw, in aantal, type en locatie. Op die ontwerp visie kunnen belang­hebbenden te zijner tijd ziens­wijzen indienen. Vervolgens stelt de gemeente­raad voor elke kern de definitieve Kernvisie Wonen vast. Wie het met onderdelen uit die kernvisie niet eens is, kan pas bij de uitvoering van het beleid uit de definitieve visie bezwaar/beroep aantekenen, bijvoorbeeld tegen een nieuw bestemmings­plan of bij een besluit op een aanvraag omgevings­vergunning.

Reageren
Reageren op het voorontwerp Kernvisie Wonen kan tot uiterlijk 10 september 2021 via een reactieformulier op www.lochem.nl/kernvisiewonen. Op die website zijn de kernvisies van alle kernen te vinden.
Reacties op de Gorsselse visie zijn ook welkom op woensdag 1 en op donderdag 9 september 2021, tijdens in totaal zes inloopbijeenkomsten in De Brink bij de kerk: op beide dagen van 17.00 tot 18.00 uur, van 18.00 tot 19.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden voor die bijeenkomsten kan via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in de mail duidelijk naam, datum en het gewenste tijdstip.


Redactie Gorssel.nl
23 augustus 2021


Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends