Laatste nieuws

Locatie Vullerschool of locatie Trefpunt?

De Werkgroep GA! en de gemeente Lochem werkten geruime tijd aan een onder­zoek naar de haalbaar­heid van behoud van voorzieningen en onderwijs in Gorssel. Het uitgangs­punt is clustering van accom­modaties, naar keuze op de huidige locatie van de Vuller­school aan de Veldhof­straat of op de plek van ’t Trefpunt aan de Molenweg.

Informatieavonden
AccoBezoek kleinDe afgelopen week zijn informatie­bijeenkomsten gehouden voor de om­wonenden van de Vullerschool en ’t Trefpunt en op 5 oktober 2022 was er een afsluitende informatie­bijeenkomst in de protestantse kerk in Gorssel. Daar kwamen zo’n 70 inwoners, raads­leden en andere geïnteresseerden op af. Bij alle bijeen­komsten konden de aanwezigen mondeling en schriftelijk hun reactie geven.

Haalbaarheidsstudie
AccoLocatieTrefpunt kleinEen van de voorbeelden van inpassing van school (roze), kinderopvang (roze/geel), multifunctionele ruimte (blauw) en sporthal (paars) op de locatie van 't Trefpunt aan de MolenwegAdvies­bureau Sweco had als opdracht gekregen om voor de beide locaties (Vuller­school en Tref­punt) een haalbaarheids­studie te doen op de aspecten: stedenbouw­kundige inpassing en verkeers­kundige analyse. Daarbij kreeg het bureau een programma van eisen mee, om na te gaan of op beide locaties plaats is voor een­zelfde clustering van de school, kinder­opvang, sport­hal en ruimte voor multi­functioneel gebruik. Er moest specifiek gekeken worden naar verkeers­kundige aspecten en dan met name de verkeers­veiligheid. 

Verkenning
AccoLocatieVullerschool kleinEen van de voorbeelden van inpassing van school, kinderopvang, multifunctionele ruimte en sporthal op de locatie van de Vullerschool aan de VeldhofstraatHet gaat in dit stadium nadrukkelijk om een ver­kenning van de mogelijk­heden op beide locaties, dus niet om een ont­werp. Vooral het ruimte­beslag van de diverse onder­delen is van belang, inclusief de mogelijkheid om onder­delen in twee lagen (circa 8 meter hoog) te kunnen realiseren. Voor de sport­hal is 2000 m2 nodig, voor de school en kinder­opvang 1400 m2 (vanwege twee bouw­lagen is hier de ‘foot­print’ 750 m2) en de multi­functionele ruimtes 1000 m2 (deels twee lagen; foot­print 750 m2). Daarnaast is er ruimte nodig voor een buiten­speelterrein voor kinder­opvang en school en voor parkeren van fietsen en auto’s.

Reacties
De presentatie en de bij­behorende tekeningen leidden tot veel reacties. Menig bezoeker van de bijeen­komst in de kerk vroeg zich af of de clustering op beide locaties niet tot een te groot bouw­volume zou leiden voor de betreffende plek. Bij een keuze voor de locatie van de Vuller­school (in twee varianten) is bij­voorbeeld een deel van de Roskam­weide nodig. Ook was er bij de locatie Trefpunt bij de aanwezigen veel oog voor en soms ook wel twijfel over de verkeers­veiligheid, vooral omdat de Molenweg een door­gaande route is met een Welkoop, Jumbo en benzine­station.
Meermalen was de suggestie te horen om sport­hal en school op hun huidige locaties te behouden en dat op beide plekken te combineren met woning­bouw. 

Locatiekeuze
De opmerkingen en argumenten van de inwoners gaan mee in de keuze van de locatie. Die keuze maakt de gemeente­raad. Voordat de gemeente­raad een besluit neemt, informeert de gemeente bezoekers van de informatie­avonden over hoe hun inbreng een plek heeft gekregen in het advies aan de raad.

Planning
De verwachting is dat de raad uiter­lijk in het eerste kwartaal van 2023 een besluit neemt over de locatie. Daarna kan het proces van aan­besteding, ontwerp, vergunning­aanvraag, bouw­voorbereiding en daad­werkelijke bouw plaatsvinden. Op dit moment gaat de gemeente ervan uit dat de nieuwe accom­modaties in de loop van 2026 in gebruik genomen kunnen worden.


Redactie Gorssel.nl
6 oktober 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends