Laatste nieuws

Nieuwbouw Bloemenkamp: 58 appartementen

Ontwikkelaar Sustay heeft in opdracht van eigenaar Vastgoed zorgsector de hoofd­opzet van de nieuwbouw van De Bloemenkamp in Gorssel klaar: 58 senioren­appartementen in twee woon­gebouwen voor de verhuur. Het Lochemse college is bereid medewerking te verlenen aan de voorlopige plannen. Dit is aanleiding voor het college om de raad een ‘Start­notitie herontwikkeling De Bloemenkamp’ voor te leggen. In de start­notitie worden de belangrijkste aandachts­punten en voorwaarden voor de ontwikkeling beschreven. Het college wil graag weten wat de raad nog mee wil geven bij het vervolg van deze ontwikkeling en vraagt daarom de raad om advies.

Vier woonlagen, 58 appartementen
Vastgoed zorgsector stelde tijdens twee informatie­bijeenkomsten eerder dit jaar voor omwonenden en belang­stellenden dat het aantal van 39 appartementen in het huidige gebouw vervangen zou worden door circa 70 appartementen in de nieuwbouw. Om dat aantal te realiseren zouden twee woon­gebouwen met elk vijf woonlagen gebouwd moeten worden. Inmiddels is besloten de woon­gebouwen te beperken tot vier woonlagen met 58 appartementen: 36 driekamer appartementen voor middeldure huur en 22 vierkamer appartementen als dure huur­woningen. Volgens de gemeente sluit dat goed aan bij de Gorsselse behoefte van met name ouderen vanaf 75 jaar die vanuit een koop­woning komen. Het zou de door­stroming op de Gorsselse woning­markt bevorderen, speciaal voor jongere doelgroepen.

BloemenkampZicht

Middeldure en dure huur
De Startnotitie constateert dat met de komst van huur­woningen in de middel­dure en dure prijsklasse ‘gekeken moet worden naar verevening in andere woningbouw­plannen in Gorssel’. 
Daarmee wordt bedoeld dat in de andere nieuwbouw­plannen (Smitskamp, Mogezomp­weide en Gorssel Noord) relatief veel huizen in de goed­kopere huur en koop gebouwd zullen moeten worden. Er wordt immers gestreefd naar een aandeel van 30% sociale huur bij de realisatie van woningbouw in Gorssel.

Bloemenkampstart2Illustratie uit de Startnotitie

Groen en parkeren
In de Startnotitie wordt benadrukt dat de waarde­volle bomen op het terrein behouden moeten blijven. Als wordt uitgegaan van de in de gemeente gebruikelijke parkeer­norm van 1,6, dan zouden er 93 parkeer­plaatsen gerealiseerd moeten worden voor bewoners en bezoekers. Maar omdat in de huidige situatie sprake is van een ten opzichte van de parkeer­norm lager aantal parkeer­plaatsen is de gemeente akkoord met in totaal 68 parkeer­plekken. De parkeer­plaatsen komen naar verwachting op het terrein, dus niet onder de gebouwen.

Informatiebijeenkomsten
Na de eerste twee informatie­bijeenkomsten in januari en februari 2024 had Vastgoed zorgsector nog een derde voorzien in het tweede kwartaal van dit jaar. Naar verwachting vindt die derde bijeen­komst plaats in het derde of het vierde kwartaal. Daar zal de gemeente ook aanwezig zijn om informatie te geven over de ruimtelijke procedure.
Naar verluidt komt ontwikkelaar Sustay op korte termijn met meer informatie waarin de huidige stand van zaken en beoogd tijdspad nader zullen worden toegelicht.

Bloemenkampstart1Illustratie uit de Startnotitie

Monumentenstatus?
Enkele jaren geleden verzocht de Stichting Vrienden van de Bloemen­kamp het college het gebouw de status van gemeentelijk monument te geven. Zij werd daarbij gesteund door de Erfgoed­vereniging Heemschut. Ook de gemeentelijke erfgoed­commissie gaf een positief advies. Het college wees het verzoek echter af. In een recente brief aan het college onderstreept Heemschut nogmaals de monumentale waarde van het gebouw en pleit ze opnieuw voor plaatsing van het complex op de gemeentelijke monumenten­lijst. Die aanvraag is bij het college in behandeling. Vastgoed zorgsector heeft al laten weten dat zij bij een toewijzing van de aanvraag niet tot herontwikkeling zal overgaan.

Oekraïners
Tot eind 2024 zijn afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïners in De Bloemenkamp. Op dat moment zal de vervangende opvang in de flexwoningen nabij de Smitskamp nog niet gereed zijn. De gemeente geeft in de Startnotitie aan dat met Vastgoed zorgsector overlegd zal moeten worden wat de gevolgen hiervan zijn. Het lijkt voor de hand te liggen dat de Oekraïners nog wat langer in De Bloemenkamp blijven, omdat eind 2024 (de vergunning­verlening voor) de herontwikkelings­plannen nog niet zover gevorderd is dat er al sprake zal zijn van sloop van het gebouw.


Redactie Gorssel.nl
4 juli 2024

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends