Laatste nieuws

Ontwerp structuurvisie Lochem ter inzage

   
   SVontwerp-titelpagina325
      Titelpagina van de ontwerpstructuurvisie Lochem
   

Inloopbijeenkomst
Donderdag 24 januari houdt de gemeente een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan de Hanzeweg 8 in Lochem, waarbij een doorlopende presentatie van de structuurvisie te zien zal zijn. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven.
Iedereen is welkom ’s middags vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. 

Structuurvisie
De gemeente is vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor haar gehele grondgebied één of meerdere structuurvisies vast te stellen. In een structuurvisie staan de belangrijkste wensen op het gebied van ruimtelijke ordening. Beleid dat al eerder is gemaakt, is waar mogelijk, in deze visie verwerkt. Soms is het waar nodig, geactualiseerd. Ook met de Toekomstvisie Lochem 2030 is rekening gehouden. 

Beschrijving per kern
De structuurvisie beschrijft per kern de uitgangspunten voor concrete projecten en locaties. Belangrijke thema’s hierin zijn woningbouw, bedrijvigheid, mobiliteit, duurzame energieopwekking, en natuur- en landschap. De structuurvisie is in samenspraak met de dorpsraden van de diverse kernen tot stand gekomen. 

Gorssel: structuurvisie en dorpsplan
Het Gorsselse deel van de structuurvisie is op initiatief van de Dorpsraad Gorssel vanuit het dorp zelf georganiseerd. Dat heeft geleid tot een druk bezochte dorpsbijeenkomst op 23 april jl waarna een nota over Gorssel is opgesteld, die nagenoeg ongewijzigd is opgenomen in het nu ter inzage liggende ontwerp van de structuurvisie voor heel Lochem.
In Gorssel loopt momenteel ook een procedure om te komen tot een nieuw Dorpsplan. De Dorpsraad heeft dat plan gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 28 december jl. in het oude gemeentehuis in Gorssel. Het dorpsplan is een beleidsdocument  voor de Dorpsraad Gorssel voor de komende vijf jaar. Omdat het Gorsselse deel van de structuurvisie is georganiseerd vanuit het dorp en omdat het gemeentebestuur die inbreng goeddeels heeft overgenomen zijn veel van de wensen en ideeën uit die twee documenten gelijk. Volgens de Dorpsraad is deze overeenkomst een groot voordeel, omdat daarmee gewerkt kan worden aan projecten die - naar de Dorpsraad verwacht - ook door de gemeenteraad bij de vaststelling van de structuurvisie worden aanvaard. 

Ter inzage vanaf 10 januari
De ontwerpstructuurvisie ligt met ingang van 10 januari 2013 tot en met 20 februari ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem en bij de bibliotheek in Den Oldenhof in Gorssel. Ook kunt u het digitaal bekijken. Open en download dit document (pdf 6 MB)

Reageren of meer informatie
Tijdens deze periode kunt u schriftelijk reageren op de structuurvisie. Deze reactie richt u aan de Gemeenteraad, postbus 17, 7240 AA Lochem onder vermelding van kenmerk: 2011-004884. Voor het inbrengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer via het algemene telefoonnummer 0573-289123.


Gorssel, 10 januari 2013
Aangevuld op 16 jan. 2013 met ter inzage legging in Den Oldenhof

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends