Laatste nieuws

Politieke avond 20 juni 2022: versneld bouwen en loket

Tijdens de Politieke Avond op 20 juni 2022 komen twee zaken aan de orde die voor in­woners van Gorssel en omgeving van belang zijn. Tijdens een Beeld­vormende Tafel wordt door de raad gesproken over versnelde woning­bouw voor status­houders, starters en vluchtelingen uit Oekraïne en tijdens de raads­vergadering dient Gemeente­belangen bij de behandeling van de Kader­nota 2023 een amendement in dat oproept tot behoud van het gemeente­loket in Den Oldenhof in Gorssel. 

Sneller bouwen: permanente en tijdelijke woningen 
Zoeklocaties kleinSnelle woningbouw in Gorssel: waar?In de gemeente Lochem is net als elders in Neder­land dringend behoefte aan passende huis­vesting voor mensen die door welke situatie dan ook (starters op de woning­markt, status­houders en vluchtelingen uit Oekraïne) op korte termijn een woning nodig hebben. Het Lochemse college wil dat woningen voor deze doel­groepen snel realiseer­baar zijn, maar ook flexibel: geschikt voor kleine en grote groepen mensen. 
Het college stelt twee oplossings­richtingen voor.
Het eerste spoor: versnellen van het realiseren van permanente woning­bouw voor een brede doel­groep (status­houders en andere doel­groepen die aangewezen zijn op een sociale huur­woning). Over twee tot drie jaar moeten dan ongeveer 100 sociale huur­woningen worden gebouwd, verspreid over de kernen Lochem, Gorssel, Eefde en zo mogelijk Laren. De gemeente zorgt voor de gronden (in Gorssel, Eefde en Lochem heeft de gemeente gronden in eigen­dom) en de woning­corporaties zorgen voor de bouw van de woningen. 
Het tweede spoor: het realiseren van één tijdelijk woon­complex (met verplaats­bare/demontabele woningen) voor een periode van maximaal tien jaar. De focus ligt op het huis­vesten van Oekraïners na de eerste periode van nood­opvang in de gemeente Lochem. Daarna is er ook ruimte voor andere groepen die tijdelijk en met spoed een woning nodig hebben. De gemeente doet de investering in de grond en de gebouwen en de woning­corporaties wordt gevraagd beheer en toewijzing voor hun rekening te nemen. Er is hierbij volgens het college beperkt mogelijk­heid voor participatie met om­wonenden over de locatie­keuze. Die participatie zal zich vooral richten op inpassing in de omgeving en (sociaal) beheer.
De gemeente­raad bespreekt het raadsmemo ‘Opvang asielzoekers en huis­vesting status­houders, wat kan wel’ tijdens de Beeldvormende Tafel-2 (19.30-20.15 uur) op de Politieke Avond van 20 juni 2022. De Beeld­vormende Tafel is openbaar. 

Gemeenteloket
GemBalieOldenhofFototGem kleinSluiting gemeenteloket Gorssel van de agenda?In de Kadernota 2023 is opnieuw opgenomen dat vanaf 2024 sluiting van het gemeente­loket in Gorssel een bezuinigings­optie is. Het college wilde het loket in Den Olden­hof twee jaar geleden al (met ingang van 2021) sluiten, maar daar stak de vol­tallige raad destijds een stokje voor. De raad was unaniem van mening dat het loket in Den Olden­hof in ieder geval tot en met 2023 open moest blijven. Nu wordt sluiting in de nieuwe Kader­nota opnieuw als toekomstige bezuinigings­mogelijkheid geopperd, maar Gemeente­belangen pleit in een amendement bij de behandeling van de Kader­nota in de raadsvergadering van 20 juni 2022 voor het schrappen van de bezuinigings­optie en roept de raad bovendien op het punt in de huidige raads­periode niet meer op de agenda te laten komen.
De raad bespreekt de Kadernota 2023 op de Politieke Avond van 20 juni 2022, tijdens de raads­vergadering bij agendapunt 5. Het amendement van Gemeentebelangen (A 0.1) hoort bij ‘Bestuur en ondersteuning, beslispunt 4.


Redactie Gorssel.nl
19 juni 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends