Laatste nieuws

Proces kernvisies na verkiezingen verder

Op de agenda van de raadsvergadering van 8 maart 2022 stond het vaststellen van het document ‘Strategische keuzes woningbouw’ en het toe­voegen van dat document aan de Woonvisie Lochem 2018-2025. Hiermee wordt het woonbeleid voor de reguliere woningbouwopgave geactualiseerd. Er wordt voorzien in de bouw van extra woningen, verdeeld over de kernen. Het raads­voorstel kreeg een meerderheid.

Achtergrond
WoonvisieAddendum kleinTijdens de behandeling van de Kernvisie wonen Almen in mei 2021 droeg de raad het college op te komen met voorstellen over onder meer aantallen, locaties, doel­groepen en type woningen per kern. De raad wilde zelf de vinger aan de pols houden en eerst nieuwe strategische keuzes maken voordat het proces van de Kernvisies Wonen verder zou gaan (de Kernvisies Wonen geven richting voor de woningbouw­opgave t/m 2030).

Wijzigingen
Tijdens het debat werden veel amendementen en moties ingediend. 
Een amendement dat opriep bij woning­bouw op eigen grond van de gemeente voor­rang te verlenen aan inwoners van de gemeente Lochem kreeg alle stemmen achter zich. Wel moest de indiener aan het amendement toevoegen ‘zodra dat wettelijk kan’. Daarvoor moet eerst wetgeving van de landelijke over­heid worden afgewacht.
Ook een motie die opriep ‘nu eindelijk eens’ een begin te maken met een proef voor alternatieve woonvormen werd unaniem aangenomen. Het college moet nog in 2022 een locatie aanwijzen waar alternatieve woon- en bouwvormen (tiny houses, knarrenhof, drijvende woningen) kunnen worden ontwikkeld. 
En de volledige raad vond dat het college de woonvisie jaarlijks moet actualiseren en met de raad bespreken.
Verder is met ruime meerderheid besloten dat het college nog dit jaar met een voorstel moet komen voor de zogenaamde 'zelfbewoningsplicht' voor koopwoningen op bouwgrond van de gemeente.
Uiteindelijk stemden vijf van de acht fracties in met de ‘Strategische keuzes woningbouw’. De PvdA, Meedenken met Lochem en Lochem Groen! waren niet gelukkig met het raads­voorstel, zij stemden tegen.

Proces Kernvisies
Op basis van het aangenomen raadsvoorstel kan het proces Kernvisies wonen (inclusief locatiekeuzes woning­bouw) worden hervat. Dat zal dan op de schouders liggen van een nieuw samengestelde gemeenteraad.Redactie Gorssel.nl
9 maart 2022 

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends