Laatste nieuws

Raad stemt in met Visie Recreatie en Toerisme

De gemeenteraad van Lochem heeft in zijn vergadering van 24 juni 2019 ingestemd met de Visie Recreatie en Toerisme en het bij­behorende Uitvoerings­programma. 
Gorssel.nl las de Visie en trof zinnen aan als: ‘Lochem is wat achterop geraakt’ en ‘Lochem is onderdeel van de Achter­hoek. Het is een aantrekkelijk stadje dat dichtbij Deventer en Zutphen ligt’. Dat riep bij de redactie de volgende vragen op: “Komen de andere kernen van de gemeente voldoende tot hun recht? Moet de gemeente niet zorg­vuldiger omgaan met het onderscheid tussen de gemeente Lochem en de stad Lochem, zodat de gemeente in zijn geheel beter uit de verf komt in de Visie en soort­gelijke beleids­stukken?” Voorafgaand aan de besluit­vorming vroeg de redactie de raadsleden om een reactie op deze vragen en ook werd de mening van de Dorps­raad gepeild.

Niet gelukkig
VisieToerisme2019 kleinIn een reactie stelt de werkgroep van de Dorpsraad Gorssel die zich vanuit het Dorps­plan bezig­houdt met toerisme en recreatie kritisch te zijn op de Visie: de werk­groep vindt dat de dorpen en bijvoorbeeld de IJssel meer aan­dacht hadden behoren te krijgen. Ook over Gorssel 'als Kunstdorp' had volgens de werkgroep in de Visie meer mogen worden geschreven.
Gemeentebelangen en MeedenkenMet­Lochem lieten weten niet gelukkig te zijn met de Visie en het hoge ‘Lochem­gehalte’ daarin. GroenLinks zag geen frictie tussen Lochem en de rest van de gemeente, maar vond wel dat het college wat zorg­vuldiger met de formulering ‘Lochem’ moet omgaan: dus duidelijk aangeven wanneer de gemeente en wanneer de kern Lochem bedoeld wordt. De PvdA zag in de vragen een zekere ‘verongelijkt­heid’ vanuit de kern Gorssel en gaf het advies ‘vanuit de eigen kracht te redeneren’. (N.B.: Die ‘eigen kracht’ was juist de aanleiding voor de vragen van Gorssel.nl, want van die ‘kracht‘ is Gorssel zich zeer goed bewust.) Van VVD, CDA en D66 werd geen reactie ont­vangen.
Tijdens het debat in de meningvormende tafel op 11 juni 2019 werd de Visie aangemerkt als ‘hamer­stuk’ en de raad stemde er in de raadsvergadering van 24 juni daarop volgend unaniem mee in.

De Visie 
Voetveer kleinVoetveer Gorssel (foto uit besproken Visie Recreatie en Toerisme)De gemeente Lochem streeft volgens de Visie naar een vitale en eigentijdse recreatie-­ en toerisme­sector in (de gemeente) Lochem. Gorssel.nl licht er hieronder enkele speer­punten uit.
Een van de uitgangspunten in de Visie is het belang van een goed toe­ganke­lijke digitale informatie­voorziening (toeristi­sche infor­matie en culturele agenda) voor inwoners en toeristen. De gemeente wil de ontwikke­ling en het beheer van zo’n plat­form faciliteren, waarbij ze ook opdrachtgever is; de uit­voering moet komen vanuit een samen­werking tussen VVV en Stichting Achterhoek Toerisme (StAT). De gemeente wil verder dat de VVV weer een prominente rol krijgt. Lochem 3.0 is niet meer betrokken, maar het beeld­merk (de asterisk) wordt nog wel gebruikt. Gemeente en de VVVLochem sluiten zich aan bij het online plat­form van Stichting Achterhoek Toerisme. Vanaf 1 juli 2019 is een nieuwe, op de website van StAT geënte web­site van VVV Lochem in de lucht. (N.B: Op de websites van de VVV Lochem en de StAt worden alleen toeristische bedrijven op­genomen die lid zijn van de VVV. Evenementen worden wel gratis getoond.)
Ook het belang van aantrekkelijke en gevarieerde routenetwerken rond Barchem, Eefde, Harf­sen en Gorssel wordt uitdrukkelijk genoemd in de Visie. Met de dorps­raden en Achterhoek Toerisme zouden inmiddels stappen gezet zijn om bestaande wandel­routes rond deze kernen uit te breiden. De raad heeft voor de uit­voering daarvan ingestemd met het beschik­baar stellen van in totaal € 30.000. Volgens de werkgroep van de Dorpsraad Gorssel is hiervan een bedrag van € 5000 bestemd voor Gorssel.
Het voetveer tussen Gorssel en Wilp onderhoudt sinds 1991 tijdens het toeristen­seizoen de oever­verbinding over de IJssel. In 2015 is de overeenkomst met de exploitant verlengd tot en met het vaar­seizoen 2020 en uiterlijk oktober 2019 moet een besluit genomen worden over stop­zetting of voortzetten van de subsidie. Bij de kader­nota 2021 wordt daartoe een besluit voorgelegd. In de Uitvoeringsagenda staat met zoveel woorden dat het college de overeen­komst wil voortzetten.

Gorssel.nl is benieuwd naar uw reactie.


Redactie Gorssel.nl
8 juli 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends