Laatste nieuws

Raad van State geeft groen licht wandelroutes Ravenswaarden

Door een recente uitspraak van de Raad van State is openstelling van de in 2014 door Staatsbosbeheer gerealiseerde wandelroutes in de Ravenswaarden in Gorssel mogelijk geworden. Tegen de vergunning voor de plannen was bezwaar gemaakt door een aangrenzend agrarisch bedrijf, maar de Raad van State heeft het bedrijf op alle punten in het ongelijk gesteld.
Wel moet er, zoals in de vergunningsvoorschriften is vastgelegd, een handhavingsplan komen om op te kunnen treden tegen recreanten die zich niet aan de regels houden. Dat plan zou inmiddels zijn ingediend bij de provincie Gelderland.

Beroep ongegrond
Ravenswaarden21-11-14 20KLHet zandgat van de IJssel in de RavenswaardenDe Raad van State heeft op 12 augustus 2015 uitspraak gedaan in een beroepsprocedure die was aangespannen door een agrarisch bedrijf, dat gronden bezit die grenzen aan de beoogde wandelroutes in de Ravenswaarden. Het bedrijf had beroep ingesteld tegen de vergunning die door de provincie Gelderland was verleend aan Dienst Landelijk Gebied en Staatbosbeheer voor de aanleg van een parkeerplaats, twee wandelroutes en een struinpad in de Ravenswaarden. 
Het bezwaar van het bedrijf betrof enerzijds de vrees dat natuurwaarden van het bijzondere gebied zouden worden aangetast door de te verwachten toename van het aantal recreanten en de beperkte mogelijkheden van Staatbosbeheer om handhavend op te treden en anderzijds dat het bedrijf in haar bedrijfsvoering zou worden belemmerd. Op beide punten is het beroep door de Raad van State ongegrond verklaard.

Het plan
RavenswaardenWandelplanKLOverzicht van het herontwikkelde gebied rondom het zandgat, met daarop het struinpad (geel) en de wandelroutes (rood en blauw) en de parkeerplaats. Klik voor vergroting en voor tweede kaartje met de gerealiseerde vlechthagen. Bron: SBB / Dienst Landelijk gebiedAan de basis van de plannen voor herinrichting van de Ravenswaarden ligt een gebiedsvisie, die is ontwikkeld door een klankbordgroep. In de klankbord hadden onder meer de Dorpsraad Gorssel, Staatbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied en de betrokken boeren zitting. In de gebiedsvisie lag het accent op behoud en gericht beheer van het historische landschap (stroomruggen en heggenlandschap) en het sturen en beheersen van recreatie. 

Herinrichting
Met de herinrichting van het gebied werd in het voorjaar van 2014 begonnen. Inmiddels is op de hoek van de Ravensweerdsweg en de Bruggeweerdsedijk een kleine parkeerplaats aangelegd en is het gebied opnieuw ingericht. Daarbij zijn diverse ‘vlechtheggen’ aangeplant, hekken vernieuwd en geplaatst, wandel- en struinpaden aangelegd en aan het eind van de Bruggeweerdsedijk (bij de IJssel) is een bescheiden recreatieplek gemaakt. Bij de parkeerplaats en de recreatieplek waren aanvankelijk informatieborden geplaatst en ook bij de diverse wandelroutes stonden borden met daarop de spelregels (zoals: honden aan de lijn en niet buiten de paden treden). In verband met het tegen de vergunning ingediende bezwaarschrift werden de borden spoedig na realisatie van de plannen weer verwijderd en werd een deel van de routes afgesloten.

  
     Ravenswaarden21-11-14 28a

      V.b.n.b.: Uitzicht op de IJssel vanaf de recreatieplek,
      zicht op de IJssel vanaf het struinpad,
      Schonekolksweg

     Ravenswaarden21-11-14 3

     Ravenswaarden21-11-14 17

Wandelmogelijkheden
Momenteel kan uitsluitend via de zandweg Bruggeweerdsedijk naar het zandgat en naar de IJssel worden gelopen. Vanaf die plek is er een mooi zicht op de IJssel en de aan de overzijde gelegen ruïne van slot Nijenbeek. Het is de bedoeling dat halverwege de route de doodlopende openbare weg Schonekolksweg kan worden bewandeld. Met de plannen is een  rondwandeling van 4,5 km mogelijk met op meerdere plaatsen een mooi zicht op de IJssel.

Natura 2000
Het Ravenswaardengebied is een ‘Natura 2000 gebied’ met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden en agrarisch gebruik. Het is een uniek stukje Nederland, met talrijke stroomruggen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land. Het gebied is deels in eigendom van Staatsbosbeheer.

Reactie Dorpsraad Gorssel
De Dorpsraad reageert positief op de uitspraak van de Raad van State. Voorzitter Geerlink: “Het is goed dat er nu een uitspraak van de Raad van State is gekomen en we hopen natuurlijk dat de wandelroutes en het struinpad snel weer opengesteld kunnen worden. We roepen alle betrokkenen - Provincie, gemeente Lochem, Staatsbosbeheer en de boeren die gronden hebben in het gebied - op om gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitspraak. Natuurlijk moet daarbij rekening gehouden worden met de belangrijke natuurwaarden van het gebied en met de belangen van de betrokken agrariërs. En uiteraard zal er ook handhavend moeten worden opgetreden tegen mensen die van de paden afgaan of hun hond los laten lopen. Voor zover dat in onze mogelijkheden ligt willen we daar graag een rol bij spelen.”


Gorssel.nl
4 september 2015

 

aa

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends