Laatste nieuws

Raadsvragen over sloop Bloemenkamp

Naar aanleiding van de berichtgeving op Gorssel.nl over de voorgenomen sloop van De Bloemen­kamp en eventuele nieuw­bouw in de vrije sector op de vrijgekomen ruimte stelden GroenLinks, D66 en PvdA voorafgaand aan de raads­vergadering van maandag 13 januari 2020 vragen aan het college.

Raadsvragen
Bloemenkamp 1 kleinDe raadsleden wilden van de wethouder weten of hij ervan op de hoogte is dat Habion en de aan Habion gelieerde Stichting Vast­goed Zorg­sector (SVZ) door de voorgenomen sloop van De Bloemen­kamp in Gorssel 39 woningen aan de sociale huur­sector dreigen te onttrekken. Verder vroegen ze of de gemeente met Habion in gesprek is en er daarbij op toeziet dat voor de huidige bewoners een pas­sende oplossing komt, en of Habion in dat kader een Sociaal Plan hanteert. Ook werd gevraagd naar de relatie met de bestaande gemeentelijke woon­visie, die in 2019/2020 per kern verder is/wordt uitgewerkt. Daarnaast waren er vragen over een soort­gelijke situatie met 40 sociale huur­woningen aan de Beekweide in Eefde. Verder wilden de raadsleden weten welke mogelijkheden de gemeente heeft om vastgoed­ontwikkelaars te dwingen rekening te houden met de plaatselijke woning­behoefte en de belangen van zittende bewoners.

Habion/SVZ
Bloemenkamp luchtfoto 2 PDOK.NL kleinDe Bloemenkamp vanuit de lucht (Bron: Pdok.nl)Wethouder Bert Groot Wesseldijk lichtte toe dat Habion een zogenaamde toegelaten in­stelling voor de sociale huursector (woning­corporatie) is, die zich dus heeft te houden aan de regel­geving rondom dergelijke woningen. Habion heeft in het verleden veel van zijn vastgoed over­gedragen aan de aan Habion gelieerde SVZ. SVZ is echter nadrukkelijk geen woning­corporatie en opereert voornamelijk in de vrije huursector. Daarvoor gelden andere regels.

Eefde
De situatie in Eefde verschilt volgens de wethouder van die in Gorssel. SVZ hevelt vrij­komende woningen aan de Beekweide in Eefde direct over naar de vrije huur­sector en vraagt dan een veel hogere huur. De zittende bewoners in Eefde worden elk jaar geconfronteerd met hogere huur­indexen dan bewoners die van een woningcorporatie als bijvoorbeeld IJssel­dal Wonen huren. In Eefde is dus geen sprake van sloop van woningen, maar worden zo’n 40 woningen geleidelijk aan de sociale huur­sector onttrokken. Nieuwbouw op het kazerne­terrein zou in de toekomst deels in de vraag naar goedkope huur­woningen in Eefde kunnen voorzien.

De Bloemenkamp
In Gorssel is de situatie nijpender. SVZ is van plan De Bloemenkamp over enkele jaren te gaan slopen, omdat na onder­zoek is gebleken dat het gebouw niet meer op een verantwoorde wijze gereno­veerd kan worden. Na de sloop wil men dan tot nieuwbouw komen, waarbij het voor de hand ligt dat hier (middel)dure huur­woningen gerealiseerd worden. Dan zouden er dus niet of nauwelijks sociale huurwoningen voor terug­komen. Habion/SVZ heeft aangegeven dat er op dit moment nog weinig duidelijk is. De nieuwbouw­plannen moeten nog helemaal ontwikkeld worden en daar neemt men de tijd voor. De vastgoed­ontwikkelaar heeft de wethouder toegezegd hem van de plannen op de hoogte te zullen houden.
De wethouder heeft contact met de huurdersbelangenvereniging van De Bloemen­kamp, maar heeft nog geen oplossing voor de huidige bewoners van de 39 appartementen. Hij is wel van mening dat het onttrekken van 39 sociale huur­woningen aan de Gorsselse woning­voorraad teveel van het goede is. Er zijn in Gorssel ook geen plannen van woning­corporatie IJsseldal Wonen die dat geheel of gedeeltelijk zouden kunnen opvangen. Wellicht is er bij de nieuw­bouwplannen van SVZ een mengvorm sociale huur/vrije sector mogelijk. De gemeente heeft echter weinig middelen ter beschikking om in de vrije sector zaken af te dwingen bij project­ontwikkelaars.

Woonvisie Gorssel
In de in 2018 vastgestelde woonvisie voor het hele grondgebied van Lochem is geconsta­teerd dat in de loop der tijd geleidelijk minder sociale huur­woningen nodig lijken te zijn, vooral na 2025. Een nadere precisering van de woon­visie voor Gorssel per kern zal in 2020 vorm krijgen, in samenspraak met de Dorps­raad. De wethouder gaf aan dat de geconstateerde actuele woning­behoefte daarbij steeds leidend moet zijn. De ontwikkelingen rond De Bloemenkamp zijn daar onder­deel van.


Redactie Gorssel.nl
13 januari 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends