Laatste nieuws

Toekomst zwembaden in de raad

Tijdens een Beeldvormende tafel op 5 september 2023 heeft de Lochemse gemeente­raad gesproken over de toekomst van de Gorsselse en Almense zwembaden. Het college stelt de raad voor € 250.000 uit te trekken voor verdere plan­uitwerking voor renovatie of nieuwbouw van beide baden. Het college vindt verder dat de toekomstige jaar­lasten voor de gemeente beperkt moeten blijven tot € 400.000. De Stichting Gorsselse Zwem­baden (SGZ) zet in op nieuwbouw van beide baden. Bestuurs­leden Hans Tabak en Gerrit Willem Ziggers spraken mee in de betreffende Tafel.

Verouderd
De gemeente Lochem is eigenaar van De Bos­koele in Gorssel en De Berkel in Almen en daarmee verantwoordelijk voor (onderhoud van) het on­roerend goed. De Stichting Gorsselse Zwem­baden is huurder van de baden en verantwoordelijk voor de exploitatie (en ontvangt daarvoor een jaarlijkse subsidie). De buiten­zwembaden zijn beide ruim 50 jaar oud en aan het einde van hun levens­duur. De gebreken in de baden nemen steeds meer toe en reparatie wordt steeds lastiger. Bovendien willen beide zwem­baden veel zuiniger met energie omgaan. Op dit moment draagt de gemeente jaarlijks € 144.000 bij aan onderhoud en reparatie van beide zwem­baden. De gemeente is bereid te zijner tijd jaarlijks maximaal € 400.000 beschikbaar te stellen.

Toeristische trekpleister
BoskoeleTabakWeda kleinBestuurder Hans Tabak (l.) en bedrijfsleider Richard Weda (foto archief)De gemeente en het bestuur van SGZ praten al geruime tijd over de varianten en op­lossingen voor beide baden. 
Voor SGZ staat vast dat zowel in Almen als Gorssel een zwem­bad moet blijven en de Stichting heeft voorkeur voor nieuw­bouw. Conclusie van een in opdracht van SGZ uitgevoerd onder­zoek bevestigt dat nieuwbouw feitelijk de enige optie is voor toekomst­bestendige buitenbaden. Ook de gemeente onderkent het belang van beide zwem­baden voor bezoekers uit de eigen kernen en de omliggende gemeenten. De baden vergroten de aantrekkelijkheid van de gemeente als toeristische trekpleister.

Verduurzaming
Het raadsvoorstel van het college houdt in dat de komende tijd nader gestudeerd wordt op de beste op­lossing voor beide baden en dat na realisatie daarvan eigendom en onder­houd worden over­gedragen aan SGZ of andere lokale instellingen. Voor verdere plan­uitwerking van constructies, installaties, voorlopig ont­werp etc. vraagt het college de raad om een voorbereidings­krediet van € 250.000. Het college hoopt dat de jaarlijkse exploitatie­kosten vooral door verduurzaming binnen de perken kunnen blijven.

Reactie SGZ
In het raads­voorstel komt het college met suggesties om de bouw en exploitatie te optimaliseren en zo de kosten in de hand te houden: behouden wat goed en doel­matig is, renoveren waar mogelijk en vervangen indien nood­zakelijk. SGZ reageerde hierop tijdens de Beeld­vormende tafel: “Dat klinkt redelijk, maar in werkelijkheid valt er heel weinig te behouden en te renoveren en boven­dien is renovatie vaak duurder dan nieuwbouw”. De bestuurders van de Stichting stelden verder dat er, zoals in het raads­voorstel staat, van de lokale gemeen­schap in geld of via inzet van vrijwilligers natuurlijk best een bijdrage gevraagd mag worden, maar toch niet de ruim een half miljoen euro die de gemeente volgens het voorstel in gedachten heeft.
Bij nieuwbouw van beide baden wil SGZ vooral inzetten op reductie van de energie­lasten. Daarnaast wil de stichting de exploitatie optimaliseren met een effectievere inrichting en aan­kleding van de baden, keuken, kleed­kamers, sanitair en terrein­inrichting. Ook wordt gedacht aan extra trekkers­hutten, speel­toestellen en activiteiten die minder weers­afhankelijk zijn.

Besluit nemen moet snel
SGZ is blij met het raadsvoorstel voor een voorbereidings­krediet en hoopt dat de raad ermee instemt ‘zodat de eerste stappen kunnen worden gezet in de benodigde nieuw­bouw van de beide baden’. De Stichting dringt bij de raads­leden aan op snelle voortgang van de besluit­vorming en plan­uitwerking, omdat de staat van de baden steeds slechter wordt en leveranciers inmiddels geen garanties meer willen geven op uitgevoerde reparatie­werkzaamheden. 
Als besluit­vorming nog in september 2023 tot stand komt, dan gaat de gemeente ervan uit dat in 2026 de nieuwe/vernieuwde baden in gebruik genomen kunnen worden.


Redactie Gorssel.nl
6 september 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends