Laatste nieuws

Vervolgonderzoek Gorsselse accommodaties

Er is al veel gepraat en geschreven over de toekomst van de Gorsselse accommodaties sinds de vaststelling van een nieuw gemeentelijk accommodatiebeleid in 2015. Dit accommodatiebeleid moet toekomstperspectief bieden voor een duurzame instandhouding van de accommodaties in de gehele gemeente Lochem. Daarbij trekt de gemeente zich terug op haar kerntaken en zijn bezuinigingen noodzakelijk. De verschillende kernen in de gemeente werd gevraagd voor de invulling van het beleid bouwstenen aan te dragen. 

GA!
Vullerschool kleinVullerschool naar locatie Trefpunt?In Gorssel ging het om de toekomst van de Vullerschool, ’t Trefpunt, zwembad De Boskoele en de accommodaties van voetbal en tennis. 
Een werkgroep, Gorsselse Accommodaties (GA!), waarin de desbetreffende besturen, de Dorpsraad en de Gorsselse kernwethouder zitting hadden, hield zich vanaf 2019 bezig met het uitwerken van verschillende mogelijkheden om de accommodaties toekomst­bestendig te maken. Uiteindelijk kwam de werkgroep tot twee scenario’s, maar slaagde er vervolgens niet in tot een unanieme keuze te komen. Daarop deed de werkgroep in juli 2020 aan de gemeenteraad het verzoek uit de twee scenario’s een variant te kiezen die verder zou kunnen worden uitgewerkt.

Twee scenario’s 
Een van de scenario’s was nieuwbouw van een multi­functionele accommodatie (MFA) voor de school, sporthal, zwembad, voetbal, tennis en maatschappelijke ruimten. 
Het tweede scenario was nieuwbouw van de Vullerschool, kinderopvang en maatschappelijke ruimten op de locatie van ‘t Trefpunt. In deze variant blijft de sporthal van ’t Trefpunt, na renovatie, bestaan en worden de overige opstallen op de locatie van ‘t Trefpunt gesloopt. Het huidige zwembad De Boskoele aan de Flierderweg wordt vervangen door een kleinere variant van 1.000 m2 en de bestaande accommodaties en velden van voetbal- en tennis­vereniging worden gerenoveerd.

MFA afgewezen 
TrefpuntInganggroot klein't Trefpunt gerenoveerd en uitgebreid met een schoolgebouw?In haar vergadering van 23 november 2020 besloot de gemeenteraad dat een multi­functionele accommodatie niet wenselijk en haalbaar was. Die variant werd dus afgewezen. 
Het college kreeg de opdracht een voorstel aan de raad te doen, waarin tenminste duidelijkheid zou worden geboden over de toekomst van de Vullerschool en ’t Trefpunt, en zo mogelijk ook voor de andere accommodaties. Na het afvallen van de multifunctionele accommodatie besloten de besturen van het zwembad en de tennisvereniging om niet meer deel te nemen aan het overleg binnen de werkgroep GA. 
De overgebleven leden van de werkgroep hebben unaniem gekozen voor de verdere uitwerking van de variant waarbij de sporthal van ‘t Trefpunt wordt gerenoveerd, een nieuwe school wordt bijgebouwd met toevoeging van een multifunctionele ruimte op de plek van ‘t Trefpunt. De locatie van de Vullerschool is dan in beeld voor woningbouw.

Vervolgonderzoek 
Hierover heeft GA! de afgelopen maanden verder gesproken en er zijn uitgangs­punten geformuleerd voor een vervolgonderzoek. Het college heeft besloten binnenkort zo’n vervolgonderzoek in te stellen naar dit scenario, al voldoet de renovatie van de sporthal (drie gymzaaldelen) met een kern overstijgende functie niet aan de uitgangspunten van het gemeentelijk accommodatiebeleid. (Een sluitende exploitatie zonder gemeentelijke exploitatiesubsidie is niet goed voorstelbaar.) Het vervolgonderzoek moet de financiële consequenties hiervan duidelijk maken. 
Als alle fases van het vervolgonderzoek doorlopen zijn, kan een advies aan college en raad in november 2021 beschikbaar komen.


Redactie Gorssel.nl
7 mei 2021

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends