Laatste nieuws

Vragen over Gorsselse woningbouwplannen

De Kern­visie Wonen Gorssel van februari 2023 legt vast op welke locaties nieuw­bouw zou moeten komen en in welke categorieën. De gemeente­raad van Lochem bespreekt de kern­visie in april 2023, te beginnen met een Beeld­vormende Tafel op maandag­avond 3 april 2023. Daarbij kunnen inwoners en organisaties inspreken. Onder andere de Dorps­raad Gorssel, de initiatief­groep jongerenhuisvesting, mensen die bij De Bloemen­kamp betrokken zijn en een aantal inwoners laten tijdens de Beeld­vormende Tafel van zich horen. 

Jongeren
KernvisieVoorblad kleinBeeldvormende Tafel Kernvisie Wonen Gorssel op 3 april 2023Een van de insprekers is de Gorsselse initiatief­groep jongerenhuis­vesting. Zij hielden in 2022 een enquête onder jongeren die ruim honderd keer is in­gevuld. Het beeld uit de enquête is dat veel jongeren graag in Gorssel willen blijven wonen, maar geen woning kunnen vinden. (Zie hier het betreffende nieuwsbericht van 22 oktober 2022 op Gorssel.nl.)
De initiatief­groep stelt in haar inspraak­reactie dat jongeren vaak actief zijn in lokale verenigingen en dat er de gemeente dus veel aan gelegen moet zijn om deze jongeren vast te houden, met het oog op de leef­baarheid van Gorssel. Iets meer dan de helft van de jongeren wil graag een koop­woning, maar de initiatief­groep vreest dat dat gezien de prijzen op de huidige woning­markt niet haalbaar is. Daarom alleen al is er voor de jongeren in Gorssel behoefte aan zeker vijftig betaal­bare huur­woningen. Verder merken de jongeren op dat landelijk wordt voor­geschreven om van alle nieuw­bouw tenminste 30 procent als sociale huur­woning te realiseren. Dat wordt nergens in de gemeente Lochem gehaald en daar wordt van de gemeente meer ambitie verwacht. De groep roept de gemeente ook op om, in afwachting van de ont­wikkelingen, in Gorssel snel tijdelijke woningen te realiseren om te voorkomen dat jongeren het dorp moeten verlaten.

Tekort sociale huurwoningen
In de reactie van de jongeren en in een aantal andere ziens­wijzen die Gorssel.nl heeft ingezien wordt gewezen op de sloop en nieuw­bouw van De Bloemenkamp, waardoor 39 sociale huur­woningen aan de voorraad worden ont­trokken. Dat aantal wordt in de Kern­visie niet gecompenseerd. Immers: volgens de Kern­visie worden er in Gorssel tot 2030 45 nieuwe sociale huur­woningen gebouwd. Op een totaal van 168 nieuwe woningen is dat ongeveer 25%. Daar staat tegenover dat De Bloemen­kamp (in 2024?) gesloopt zal worden, waardoor er 39 woningen verdwijnen. Die woningen zijn nu in gebruik voor Oekraïense vluchtelingen, maar de woningen vielen al jaren binnen de grenzen van de sociale huur. De vertrokken bewoners hebben inmiddels nood­gedwongen een andere woning gevonden, maar tegen hun zin vaak buiten Gorssel of niet passend bij hun budget. De gemeente­raad heeft het college in een motie twee jaar geleden opgedragen de 39 sociale huur­woningen van De Bloemenkamp elders te compenseren. In de Kernvisie wordt daarop niet ingegaan. (Voor de locatie Bloemen­kamp, eigendom van een ontwikkelaar, rekent de Kernvisie op de bouw van middel­dure huurwoningen. Het exacte aantal is volgende gemeente nog niet bekend.) Het lijkt er dus op dat er als uit­breiding niet 45 nieuwe sociale huur­woningen komen, maar 45 -/- 39 = 6. En dat is nauwelijks een uit­breiding te noemen.
Ook de Dorps­raad Gorssel zal bij haar inspraakreactie onder meer het tekort aan sociale huur­woningen benadrukken.

Gorssel Noordoost/Kozakkenweg
Een groep Gorsselnaren richt zich in een open brief tot de gemeente met een pleidooi om in Gorssel vooral in te zetten op huis­vesting van jongeren en door­stroming van ouderen. Daarvoor moeten volgens hen de komende tijd vooral twee- en driekamer­appartementen gebouwd worden, liefst dicht bij de winkels en andere voorzieningen en niet in beeldbepalend buiten­gebied, zoals Gorssel Noordoost. Voor dat laatste citeren zij uit het rapport (2018) over de cultuurhistorische waarden­kaart: ‘Een relatief grootschalige woningbouw­locatie in het landgoederen­landschap langs de oostrand van Gorssel zal mogelijk afbreuk van het landschaps­beeld tot gevolg hebben.’

Redactie Gorssel.nl
3 april 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends