Laatste nieuws

Wat vindt Gorssel van de Kernvisie Wonen?

Tot en met 13 september 2021 konden inwoners van Gorssel een reactie geven op het voorontwerp Kernvisie Wonen Gorssel. Het voor­ontwerp presenteert aantallen en categorieën te bouwen woningen en mogelijke bouwlocaties. We noemen ze hier nog even: extra woningbouw is mogelijk in uitbreidings­gebieden tussen Dommerholts­weg en Elfuursweg, tussen de N348 en Smitskamp/Lijnbaan, langs de zuid- en oostrand van Grooter­kamp en aan de westkant van de Kamperweg (Hoefslag/Reuvekamp). De ‘Mogezomp­weide’ is aangemerkt als locatie voor inbreiding.

Teleurgesteld
Gorssel zoekgebieden kleinZoeklocaties voor woningbouw bebouwde kom GorsselTijdens inloopuren op 2 en 10 september konden inwoners kennis­nemen van de plannen die beschreven staan in het voorontwerp Kernvisie Wonen en er vragen over stellen. De Dorpsraad is teleurgesteld over het verloop van de inloop­bijeenkomsten. “Menig bezoeker werd er niet wijzer van”. Er werd wel informatie over de procedure gegeven, maar er was geen sprake van het vastleggen van reacties van inwoners. Daarvoor moest een reactie­formulier worden gebruikt (dat ook via de website van de gemeente beschik­baar was). Maar die formulieren gaven, letterlijk en figuurlijk, te weinig ruimte om een uitgebreide en onder­bouwde reactie te geven. Er kon wel een uit­gebreidere visie naar het gemeentelijk contact­adres gestuurd worden. Veel Gorsselnaren hebben dat als groep, maar ook individueel, gedaan. Gorssel.nl had inzage in een aantal reacties. 

‘Postzegelplanologie’
Gemeenschappelijke factor bij de ingeziene stukken is: in de Kernvisie is sprake van ‘postzegel­planologie’. Er wordt gekeken waar gebouwd kan worden en daarna worden die locaties voor woning­bouw bestemd; waarbij percelen die eigendom van de gemeente zijn ‘automatisch’ als locatie voor woning­bouw worden aangewezen. Insprekers zijn het wel eens dat er voor alle doel­groepen gebouwd moet worden, maar: ”Je zou eerst moeten kijken welke behoefte er voor alle doelgroepen is, wat de land­schappelijke en cultuur­historische kwaliteiten van een dorp zijn en dan kun je pas tot een integrale gebieds­visie komen. Nu worden we geconfron­teerd met zoek­locaties, de omgekeerde weg”. Er ontbreken elementen om tot een gedragen visie te komen: “Maak eerst een analyse van de ruimtelijke structuur en een onder­bouwde visie over de bevolkings­ontwikkeling van Gorssel komen”. Verder vraagt men zich af waarom de locaties die vrijkomen door de toekomstige verhuizing van accommodaties niet in de afweging zijn mee­genomen. Paardenwei Reuvekamp kleinGroene randen behouden

Bouwen voor Gorsselnaren?
Zorgen zijn er ook over de beschik­baarheid van nieuwe woningen voor de eigen inwoners van Gorssel. Zij praten nu immers mee over hun eigen behoefte, maar de gemeente heeft geen mogelijkheid om te garanderen dat woningen alleen voor Gorssel­naren beschikbaar komen: “Al bouw je vijfhonderd huizen, die komen wel vol met kandidaten van ‘buiten’, maar willen we dat?” 
Aanbevolen wordt ook om zorg­vuldig om te gaan met de bestaande ‘zachte randen’ aan de noordoost-, oost- en zuidkant van Gorssel. Daar zit immers de ‘groene entree’ van het dorp. 
En verder worden ook als eventuele toekomstige locaties gebieden ten noorden van de Dommerbeek en ten westen van de rondweg genoemd. 

Participatie
De Kernvisie Wonen Gorssel is een voor­ontwerp en heeft nog geen formele status. Definitieve keuzes in aantal te bouwen woningen, locaties en doel­groepen moeten nog worden gemaakt, rekening houdend met de inbreng (participatie) van de inwoners van Gorssel. Daarna ligt er een ontwerp Kernvisie Wonen. Pas in die fase is er sprake van een formeel voorstel vanuit de gemeente voor de toekomstige woning­bouw, in aantal, type en locatie. Op die ontwerp visie kunnen belang­hebbenden te zijner tijd ziens­wijzen indienen. Vervolgens stelt de gemeente­raad voor elke kern de definitieve Kernvisie Wonen vast. Wie het met onderdelen uit die kernvisie niet eens is, kan pas bij de uitvoering van het beleid uit de definitieve visie bezwaar/beroep aantekenen, bijvoorbeeld tegen een nieuw bestemmings­plan of bij een besluit op een aanvraag omgevings­vergunning.

Voorkeursrecht
De gemeenteraad beslist op 20 september 2021 over het bekrachtigen van het gevestigde voorkeurs­recht op locaties in het bezit van derden, die het college op 30 juni 2021 heeft aangewezen.
Daarbij gaat het om zoek­locaties in Gorssel Noord­oost en Gorssel Zuid: meer concreet zijn dat gronden tussen Elfuursweg en Dommerholts­weg en percelen ten zuiden en zuidwesten van Grooterkamp. Tijdens de voor­bereidende beeld­vormende tafel op 6 september jl. werd duidelijk dat er in de gemeente­raad geen debat over zal worden gevoerd en dat het als hamer­stuk op de agenda staat. 


Redactie Gorssel.nl
16 september 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends