Laatste nieuws

Woonvisie Lochem geactualiseerd

Het woonbeleid van de gemeente Lochem wordt vernieuwd om tegemoet te komen aan het groeiende woning­tekort, de stijgende woning­prijzen en het behoud van de leefbaar­heid in de kernen. Inmiddels is een actualisatie van de Lochemse Woonvisie 2018-2025 beschikbaar. De gemeenteraad had daar in mei 2021 in een motie om gevraagd als voorbereiding van de verdere behandeling van de kern­visies wonen.

Kernvisies 
WonenVestiging Gvorssel kleinGrafiek afkomstig uit voorontwerp Kernvisie Wonen GorsselDe gemeente was al begonnen om voor elke kern een voor­ontwerp kernvisie wonen te maken. Daarin staan per kern de beoogde woningbouw­locaties, het aantal te bouwen woningen en het type woning. Op de Gorsselse kernvisie konden de inwoners tot 13 september 2021 reageren. Dat is door veel mensen gedaan. Gorssel.nl deed daarvan verslag op 16 september 2021 en 3 oktober 2021
De gemeenteraad vond dat het college met het opstellen van de kernvisies goed werk deed, maar vreesde daarbij zelf buiten­spel te raken. De raad droeg het college daarom in een motie op om voorafgaand aan de verdere behandeling van de verschillende kernvisies te komen met een aanvulling op de Lochemse Woon­visie 2018-2015, met strategische keuzes over de woning­bouw in de gemeente. Die geactualiseerde woonvisie - in de vorm van een raadvoorstel - is er nu: ‘Strategische keuzes woningbouw gemeente Lochem, Addendum op de Woonvisie 2018-2025’. 

Regio in trek
In de aanvullende Woonvisie wordt onder meer geconstateerd dat de regio in trek is en dat dus ook in de gemeente Lochem het aantal huis­houdens groeit. De gemeente Lochem telt ongeveer 34.000 inwoners. Sinds 2015 is er jaarlijks sprake van groei. Die groei loopt overigens in de diverse kernen behoorlijk uiteen. Zo is het inwoner­tal van de kern Lochem in 2020 gedaald, terwijl met name de kernen Almen, Eefde en Laren flink zijn gegroeid. In Gorssel is het inwonertal de laatste jaren redelijk stabiel met ongeveer 4000 personen. De gemeente Lochem is met 29% 65-plussers (landelijk 20%) een van de meest vergrijsde gemeenten in Nederland.

Hoeveel woningen en waar?
WonenLochemUitdijing van de Randstad in oostelijke richting kleinUitdijing van de Randstad in oostelijke richting (bron: ‘Strategische keuzes woningbouw gemeente Lochem, Addendum op de woonvisie 2018-2025’)Tot 2030 wil de gemeente ruim 1300 nieuwe woningen bouwen, verdeeld over de kernen. Dat zijn ruim 400 woningen meer dan in de oorspronkelijke Woonvisie 2018-2025 was afgesproken. Om er zeker van te zijn dat die 1300 gehaald worden, worden plannen voor­bereid voor in totaal 1700 woningen. In Gorssel wordt voorzien in 138 à 158 woningen, verdeeld over inbreidings-, herstructurerings- en nieuwbouw­locaties. Voor die nieuwbouw zijn locaties aangewezen in uitbreidings­gebieden tussen Dommerholtsweg en Elfuursweg, tussen de N348 en Smitskamp/Lijnbaan, langs de zuid- en oostrand van Grooterkamp en aan de westkant van de Kamper­weg (Hoefslag/Reuvekamp). De ‘Mogezompweide’ is aangemerkt als locatie voor inbreiding. Zie het artikel op Gorssel.nl. d.d. 23 augustus 2021.

Sociale huur
Ook in de gemeente Lochem stijgen de prijzen van de koopwoningen flink. En de wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op, terwijl de door­stroming stagneert. Gorssel.nl besteedt aan het Gorsselse woning­aanbod van woning­corporatie IJsseldal Wonen altijd een (veelgelezen) nieuwsartikel. De belangstelling voor vrijkomende huur­woningen is groot. Op recent aangeboden woningen (Wielewaalpad-tijdelijke bewoning / Poststraat-jongeren­woning) is maar liefst 149, respectievelijk (tot op heden) 47 keer ingeschreven. De ervaring bij IJsseldal Wonen is dat op elke vrijkomende woning gemiddeld 10% van de reacties afkomstig is van mensen uit de kern zelf. Het voorontwerp Kernvisie Wonen Gorssel gaat ervan uit dat 30% van de nieuw te bouwen woningen in Gorssel in de categorie sociale huur zal vallen.

Verdere procedure
De raad bespreekt de aangepaste woonvisie in december 2021 en daarna wordt de draad van de kern­visies weer opgepakt. De verwachting is dat de ontwerp kernvisies wonen pas het voorjaar 2022 ter inzage gelegd worden. Inwoners hebben dan de mogelijkheid zienswijzen te geven op de ontwerp kernvisies wonen.


Redactie Gorssel.nl
24 november 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends