Laatste nieuws

Zoekgebieden woningbouw Gorssel bekend

De gemeente Lochem wil het aantal woningen in de gemeente de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld over de kernen. Voor alle kernen zijn kernvisies in de maak, waarin de woningbouwplannen beschreven staan. De kernvisies bevatten de beoogde locaties voor woningbouw (binnen de bebouwde kom en grenzend aan de kern), het aantal te bouwen woningen en het type woning. 

Zoekgebieden Gorssel
Zoeklocaties kleinZoekgebieden woningbouw GorsselDe kernvisies en de nieuwe Omgevingsvisie zijn nog niet afgerond, maar inmiddels heeft de gemeente de zoeklocaties voor woningbouw al bekend gemaakt. In Gorssel gaat het om zoeklocaties in Gorssel Noordoost en Gorssel Zuid: meer concreet zijn dat gronden tussen Elfuursweg en Dommerholtsweg en percelen langs de Kamperweg (de ‘paardenweitjes’) en ten zuiden en zuidwesten van Grooterkamp. De gemeente heeft laten weten dat inwoners van alle kernen eind augustus en begin september de gelegenheid krijgen de plannen voor hun kern in te zien en erop te reageren. Inwoners kunnen dan een reactie op de plannen geven en later in 2021 stelt de gemeenteraad de kernvisies vast. 

Voorkeursrecht
Op de percelen binnen de zoeklocaties die niet in gemeentelijk bezit zijn, is op 30 juni 2021 op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) een voorlopig voorkeursrecht gevestigd. Dat voorkeursrecht geeft de gemeente, voor een periode van drie jaar, de gelegenheid om als eerste gronden aan te kopen wanneer ze die gronden nodig denkt te hebben voor woningbouw. Dat betekent dat grondeigenaren, wanneer zij plannen hebben om hun grond te verkopen, verplicht zijn om deze grond eerst aan te bieden aan de gemeente. ‘Voorlopig’ betekent in dit geval dat de raad van de gemeente binnen drie maanden na dagtekening van het besluit van burgemeester en wethouders de voorlopige aanwijzing van de percelen moet bestendigen. Een raadsvoorstel met die strekking wordt op 20 september 2021 door de gemeenteraad besproken. De betreffende grondeigenaren hebben inmiddels bericht gehad. Zij kunnen tot 11 augustus 2021 bij het college een bezwaarschrift tegen de vestiging van het voorkeursrecht indienen. De stukken rondom de zoeklocaties en het voorkeursrecht liggen voor iedereen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Lochem. 
Aan Gorssel.nl is toegezegd dat de documenten binnenkort ook in het gemeenteloket in Den Oldenhof in Gorssel kunnen worden bekeken.

Stroperig 
Het proces om tot een kernvisie voor Gorssel te komen is al geruime tijd gaande, maar verloopt volgens de Dorpsraad Gorssel ‘stroperig’: “We zijn teleurgesteld in het proces. Het duurt allemaal te lang en er wordt te weinig met onze inbreng gedaan. De inwoners krijgen ook nauwelijks informatie”. 
Er komt nu kennelijk wel schot in de plannen, want inmiddels zijn de zoeklocaties dus bekendgemaakt en heeft het college, om grondspeculatie voor te zijn, een voorlopig voorkeursrecht op gronden van derden gevestigd. 
Kijk op de bijgaande afbeelding voor de zoeklocaties voor woningbouw in Gorssel. Gearceerde percelen zijn eigendom van de gemeente Lochem. Op de niet-gearceerde percelen is de Wvg van toepassing.


Redactie Gorssel.nl
2 juli 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends