Eindrapport Gorsselse accommodaties in zicht

Gepost in Nieuws

Zoals bekend werkt de Werkgroep GA! aan een toekomstbestendig plan voor alle Gorsselse accommo­daties en voorzieningen. Na enige vertraging zal het eindrapport van het door TwynstraGudde uitgevoerde onder­zoek binnenkort beschikbaar komen. In januari 2020 worden de inwoners van Gorssel geïnformeerd. Alle informatie over het proces is te vinden op een onlangs gelanceerde nieuwe website.

Achtergrond
Accomodaties kleinHomepage van de nieuwe website gorsselseaccommodaties.nlVanuit het gemeentelijk accommo­datiebeleid is er in de toekomst minder geld voor onder­houd en subsidies. De gemeente heeft slechts een zorgplicht voor huis­vesting van basis­school en gymzaal en heeft geen (vastgoed)­rol bij overige maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft daarom een aantal jaren geleden beheerders van accommo­daties gevraagd om mee te denken over de toekomst van de voorzieningen in Gorssel. Het aanvankelijke plan, waarin een MFA (clustering van accommo­daties tot een Multi­Functionele­Accommodatie) op een nader te bepalen locatie werd voor­gesteld, wekte veel commotie in het dorp.

Dorpsplan
In het Gorsselse Dorpsplan 2018-2023 werd naar aanleiding van de beroering in het dorp de aanbeveling gedaan om een breed gedragen project­groep in te stellen, die de verschillende opties voor de toekomst van de voor­zieningen zou moeten onderzoeken. In het Dorpsplan wordt onder meer als wens aangegeven de school in het centrum te houden. Ook ziet men graag behoud en renovatie van de terreinen voor buiten­sport en zwembad op de huidige locaties. De open locaties in dorp en buiten­gebied moeten ongemoeid worden gelaten. 

GA!
De gemeente onderschreef de noodzaak voor een breed gedragen werkgroep en zo ont­stond begin 2019 de werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!). De werkgroep bestaat uit vertegen­woordigers van de Vullerschool, ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbal­club V.V. Gorssel, zwembad De Boskoele, Protestantse Kerk, inwoners van Gorssel en leden van de Dorps­raad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en heeft een rol als opdracht­gever voor volgende onderzoeken. De gemeente heeft een onafhankelijke proces­begeleider aangesteld.

Alternatieven
AcccovariatiesKL kleinDe vier hoofdvarianten met de mogelijke locatiesDe werkgroep GA! heeft alternatieven onderzocht die onderling verschillen in combinatie en locatie, variërend van volledige clus­tering op één plek tot deel­clusteringen op meerdere locaties. Die verder uit te werken varianten werden in maart 2019 aan inwoners gepresenteerd. De reacties van Gorsselnaren op deze avond zijn verwerkt in een onderzoeks­opdracht aan TwynstraGudde. Vier hoofd­varianten (waaronder een al eerder uitgevoerde quick­scan voor een multifunctionele accom­mo­datie) zijn door Twynstra onderzocht. Uiteindelijk worden deze vier hoofd­varianten goed vergelijk­baar in een eindrapportage verwerkt. Naar verwachting zal die eind­rapportage binnen niet al te lange tijd worden opgeleverd.

Locaties
Als er gekozen zou worden voor nieuwbouw van de school met uitsluitend een gym­zaal (al dan niet met enige maatschappelijke voor­zieningen), dan kan dat op de huidige plek van de school aan de Veldhof­straat of op de plek van ’t Trefpunt aan de Molenweg (variant A). In variant A is dus niet meer voorzien in een sporthal. In variant B is sprake van een sport­hal in combinatie met de school; dan is alleen de huidige locatie van ’t Trefpunt in beeld (nieuw­bouw of verbouw). In die beide gevallen blijven de buiten­sporten aan de Flierderweg, waarbij sprake zal zijn van gehele of gedeeltelijke clustering van zwem­bad, voetbal en tennis. In die variant C is een nieuw buiten­bad voorzien. In variant D worden alle voorzieningen geclusterd; daar­voor zou dan in Gorssel een nieuwe locatie gezocht moeten worden.
In de onderzochte varianten komt dus altijd ofwel de huidige locatie van de school vrij ofwel de huidige locatie van ’t Tref­punt. Voor informatie over eventuele plannen voor invulling van die vrij­gekomen locaties en het financiële plaatje moet publicatie van het eind­rapport worden afgewacht.

Planning
Nadat raad en college geïnformeerd zijn wordt bepaald hoe de inwoners van Gorssel worden geïnformeerd en geraad­pleegd. De bedoeling is dat die informatie- en consultatie­ronde in januari 2020 van start gaat. De eind­conclusies moeten dan in februari 2020 worden vastgesteld, waarna de raad in april 2020 een besluit kan nemen.

Website
Sinds kort is de speciale website Gorsselse Accommodaties in de lucht. De website is een gezamen­lijk initiatief van gemeente, verenigingen, organisaties en de Dorpsraad Gorssel. 
Het laatste nieuws, proces en planning, een schematische voorstelling van de verschillende varianten en achtergrond­informatie (zie ook onderstaande pdf) zijn daar te vinden. 
Gorssel.nl blijft natuurlijk de ontwikkelingen op de voet volgen.


Gorssel, 30 november 2019

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail