Meningen in de werkgroep GA! verdeeld

Gepost in Nieuws

De leden van de ‘werkgroep GA!’ zijn er niet in geslaagd om tot een unanieme keuze te komen uit de drie varianten die op tafel liggen om tot een duurzame op­lossing te komen voor de accommo­daties in Gorssel. De gemeenteraad is nu aan zet. 

Achtergrond
De gemeenteraad van Lochem stelde in 2015 een nieuw accommodatiebeleid vast. Dit accommodatie­beleid moet toekomstperspectief bieden voor een duurzame instandhouding van de accommodaties in de gehele gemeente. Daarbij trekt de gemeente zich terug op haar kerntaken en zijn bezuini­gingen nood­zakelijk. De verschillende kernen in de gemeente werd gevraagd voor de invulling van het beleid bouw­stenen aan te dragen. Helaas is dat in Gorssel maar gedeeltelijk gelukt.

Emoties
Accovarianten 3 kleinDe drie varianten voor toekomstbestendige acommodaties in Gorssel. Variant 1 wordt door de werkgroep GA! afgewezen, overeen keus tussen de varianten 2 en 3 zijn de werkgroepleden het niet eensIn de afgelopen jaren is door verschillende (werk)groepen over het accommodatie­beleid gesproken, maar tot een gezamen­lijk plan kwam het niet. Daarbij liepen de emoties soms hoog op. In het Dorps­plan 2018-2023 werd dan ook als aanbeveling geformuleerd door een nieuwe, breed gedragen project­groep een nadere ver­kenning te laten doen  naar de verschil­lende opties voor de toekomst van de voor­zieningen in het dorp. De woon­visie van de gemeente Lochem zou hierbij ook betrok­ken moeten worden. De nieuw ingestelde werk­groep ‘GA!’ (Gorsselse accommodaties) ging in januari 2019 aan de slag.

Drie varianten
GA! presenteerde in het voorjaar van 2020 een drietal varianten, waarop de inwoners van Gorssel in verschillende bijeen­komsten konden reageren. 
Vullerschool kleinWoningbouw op de locatie Vullerschool?Variant 1 (‘minimumvariant’) houdt in: nieuwbouw van de Vullerschool met een gymzaal (dus geen sport­hal), aangevuld met ruimte voor maatschappelijke voor­zieningen op de huidige plek van de school. De locatie van ’t Trefpunt zou hierbij beschikbaar komen voor her­ontwikkeling (woning­bouw). 
Er zou dan een nieuw, kleiner zwembad moeten komen en renovatie van de accommo­daties voor voet­bal en tennis op de bestaande locaties aan Lindeboom­weg en Flierderweg. 
TrefpuntInganggroot kleinSchool verplaatsen naar locatie Trefpunt?Variant 2: bij deze variant wordt de sporthal van ‘t Trefpunt gerenoveerd en wordt er een nieuwe school en een multifunctionele extra zaal­ruimte aangebouwd, alles op de huidige plek van ‘t Tref­punt. De locatie van de Vullerschool is dan in beeld voor woning­bouw. Voor de buiten­sport geldt hetzelfde als bij variant 1.
Variant 3een nieuwe accommodatie voor alle maatschappelijke functies onder één dak op één locatie (Multi Functionele Accommo­datie: MFA), ergens aan de rand van Gorssel. De locaties van Vuller­school en Tref­punt komen daarbij vrij voor woning­bouw. Herontwikkeling van het huidige terrein van de sport­faciliteiten aan de Flierderweg voor woningbouw is daarbij niet aan de orde. 
Vertegenwoordigers van ’t Trefpunt en de verschillende sportorganisaties waren in een eerder stadium al groot voor­stander van een MFA. In de afgelopen jaren bleek echter onder veel Gorsselnaren grote weer­stand te bestaan tegen een MFA op een locatie buiten het centrum van het dorp. 

Geen unanimiteit
De werkgroep heeft nu voorlopige conclusies getrokken ten aanzien van de drie varianten. De werkgroep wijst de eerste van de drie varianten (de ‘minimum­variant’) unaniem af. Deze optie zou volgens de werk­groep een verschraling van het aanbod in Gorssel betekenen.
Die unanimiteit ontbreekt bij de keuze tussen de andere twee varianten. Daarom vraagt de werk­groep nu aan de raad om een vervolg­koers aan te wijzen. 

De raad aan zet
De werkgroepleden komen dus niet tot een voordrachtkeuze aan het college en vragen aan de raad uit de varianten een keus te maken die verder kan worden uit­gewerkt. Een daartoe strekkende notitie van de werk­groep is het onderwerp van een beeldvormend ‘tafelgesprek’ tijdens de Politieke Avond van 9 november 2020. De beeld­vormende tafel begint om 16.15 uur en is online te volgen. Mee­spreken, na aanmelding vooraf, is mogelijk.


Redactie Gorssel.nl
7 november 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail