Nog geen duidelijkheid over accommodaties

Gepost in Nieuws

Zoals eerder gemeld heeft de ‘werkgroep GA!’ de gemeente­raad gevraagd een principe­keuze te maken uit twee varianten voor een duur­zame toekomst van de accom­modaties in Gorssel. De werk­groep is er zelf niet in geslaagd tot een unanieme keuze te komen. Het resultaat van een Beeld­vormende Tafel op 9 november 2020 en de discussie over een motie van GroenLinks tijdens de daarop­volgende raads­vergadering was, dat de fracties meer tijd nodig hebben om tot een afgerond oordeel te komen.

Meesprekers
Tijdens de Beeldvormende Tafel op maandag­middag 9 november 2020 konden raads­leden vragen stellen aan wethouder en meesprekers. Onder de laatsten waren Otto van Harmelen (werkgroep­lid namens de Dorps­raad Gorssel), Rob de Winter (werkgroep­lid en vertegen­woordiger van de sport­accommodaties) en Tim Dieperink (vertegen­woordiger van Gorsselse jongeren).

Kloof
Accovarianten 3 kleinBij de meesprekers werd de kloof tussen de werkgroep­leden snel duidelijk.
Otto van Harmelen verdedigde de voorkeur van het dorp, zoals gebleken uit de voor­bereidingen van het Dorpsplan: de variant met nieuw­bouw van school, renovatie sporthal en aanbouw van extra ruimte op locatie van ’t Trefpunt. Argumenten daarvoor zijn dat voor­zieningen, waaronder de school, in het centrum moeten blijven. Daardoor zijn ze bereik­baar voor iedereen, zeker ook voor ouderen. Financieel is deze variant ook gunstig, en boven­dien zou vestiging van een MFA met sport­velden de ruimte voor woning­bouw aan de rand van het dorp beperken.
Rob de Winter wilde de raadsleden overtuigen van de voor­delen van een MFA. Hij benoemde de voordelen van clustering. Onder meer kunnen de locaties van Trefpunt en school beschik­baar komen voor her­ontwik­keling voor woning­bouw. Ook Tim Dieperink en Jasper Pott (geen lid van de werk­groep), die mee­spraken namens de jongeren in Gorssel, zijn voor­stander van een MFA. In Gorssel is voor jongeren geen huis­vesting te vinden; daarmee hou je krimp en ver­grijzing in stand. Ook zij vinden dat woning­bouw op vrij­gekomen locaties hier verandering in kan brengen. 

Vragen van de fracties
AccosTrioKLDe VVD wilde eerst een uitgebreidere cijfer­matige onder­bouwing zien alvorens een stand­punt te bepalen, Groen Links dacht dat een MFA duidelijk door het dorp werd afgewezen en D66 vroeg zich af of een referendum een goed idee zou zijn. Op beide laatste vragen reageerde De Winter dat er zich langzamer­hand enthousiasme voor een MFA begon af te tekenen en een referendum wees hij af.
Uiteindelijk kondigde Groen Links een motie aan voor de raads­vergadering later op de dag.

Motie
De motie van GroenLinks (mede-indiener was Gemeente­belangen), had als strekking dat een MFA niet wenselijk en niet haal­baar is en niet verder in de plannen betrokken zou moeten worden; in de motie wordt het college verzocht om zo snel mogelijk, maar uiter­lijk de eerste helft van 2021 met een voorstel naar de raad te komen, waarin tenminste duidelijk­heid wordt geboden omtrent de toekomst van de Vuller­school en ‘t Trefpunt. De andere partijen wilden echter meer tijd om een oordeel te kunnen vormen en steunden de motie vooralsnog niet. Daarop trok GL de motie in: tijdens een volgende raadsvergadering zal de motie opnieuw worden ingediend. 
Duidelijkheid is er dus voorlopig nog niet.


Redactie Gorssel
9 november 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail