Debat in de raad over toekomst accommodaties

Gepost in Nieuws

Vanwege een volle agenda heeft de raad besloten op dinsdagavond 24 november de beide moties over de Gorsselse accommodaties te behandelen. Aanvang 19.30 uur.

In de raadsvergadering van de gemeente Lochem van maandag 23 november 2020 komen twee moties aan de orde over de toe­komst van de accommodaties in Gorssel. De eerste motie (GL, GB en D66) vraagt het college met een voor­stel naar de raad te komen waarin duidelijk­heid wordt geboden over de toekomst van de school en ’t Trefpunt en daarbij de multi­functionele accommodatie (MFA) niet in de plannen te betrekken. De tweede motie (Ter Maat, fractielid CDA) verzoekt het col­lege een breed samen­gestelde bijeenkomst te organiseren om tot een voorkeurs­scenario te komen.

Motie GroenLinks, Gemeentebelangen en D66
Accovarianten 3 kleinDe motie van GroenLinks, Gemeente­belangen en D66, samen goed voor een meer­derheid in de raad, benadrukt dat de voo­rstanders van een MFA ten onrechte menen dat de financie­ring van de benodigde investe­ring van € 14 miljoen mogelijk wordt gemaakt door woning­bouw op de plek van spor­boulevard en zwem­bad aan de Flierder­weg. De indieners van de motie be­nadrukken dat op die locatie niet gebouwd mag worden. Om aan de onzeker­heid een einde te maken en de verdere gesprekken te focussen willen de in­dieners dat het college van B&W vóór 1 juli 2021 met een voorstel komt omtrent de toekomst van de Vullerschool en ’t Trefpunt en zo mogelijk ook de andere accommo­daties, waarbij een MFA uit­gesloten wordt.

Motie P.B. ter Maat (CDA)
AccosTrioKLEr ligt ook een motie van raadslid Ter Maat (CDA) die meent dat de huidige be­handeling in de gemeente­raad niet voldoende is voor een zorg­vuldig proces. Deze motie roept op om als college en  gemeente­raad samen met de betrokken partijen nog­maals bij elkaar te gaan zitten om alle aangedragen informatie te behandelen en zo tot een gedragen keuze te komen over een voorkeurs­scenario voor de Gorsselse accommo­daties.

Verscheurd Gorssel?
Gorssel.nl heeft de afgelopen twee weken een aantal keren over de Gorsselse accommo­daties gepubliceerd. Het begon op 7 november 2020 met de constate­ring dat de werkgroep GA! niet tot een unanieme keuze van een voorkeurs­variant kon komen (lees hier het artikel van 7 november) en daarom de vervolg­stappen aan de gemeenteraad had voor­gelegd. Op 9 november hield de gemeente­raad een zogenaamde Beeld­vormende tafel, waarbij insprekers de raads­leden verder konden informe­ren en waarbij de wet­houder zijn zegje kon doen (lees hier het artikel van 9 november). Meer duidelijk­heid bracht die bijeen­komst niet. GroenLinks kondigde toen al aan een motie te willen indienen, maar heeft dat uit­eindelijk niet gedaan omdat het te prema­tuur werd gevonden. 

Reacties
Dat de toekomst van de accommodaties en vooral ook de locatie de Gorsselse gemoe­deren bezig­houdt, bleek uit de grote aan­tallen lezers van de artikelen en de reacties die eronder werden geplaatst. Ook in De Sten­tor werd aandacht aan de kwestie besteed, vooral door voor­standers van de MFA. Op­vallend daarbij was dat de voor­standers terug­grijpen op een eerdere ‘quick­scan’ van TwynstraGudde (2017), die nog rekende met woning­bouw op de vrijkomende locatie van de sport­boulevard, terwijl daarvan in de door de werk­groep GA! aan de raad voor­gelegde varianten geen sprake is.
Gorssel.nl publiceerde op 13 november 2020 een artikel van een betrokken in­woner die meent dat een MFA on­gewenst is, maar dat er op de bestaande locaties van Vuller­school en ’t Trefpunt een combi­natie met woning­bouw kan komen (lees hier het artikel van 13 november). En tot slot werd op 19 novem­ber aan­dacht gegeven aan de oproep van jongeren om in combi­natie met de MFA te zorgen voor voldoende woning­bouw voor starters (lees hier het artikel van 19 november).
Wellicht brengt het debat in de raad van 23 november 2020 duidelijk­heid in de slepende kwestie.


Redactie Gorssel.nl
22 november 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail