Gemeenteraad wijst MFA af

Gepost in Nieuws

Na uitgebreide discussie en een schorsing heeft de gemeente­raad van Lochem op dinsdag 24 novem­ber 2020 aan het college gevraagd om medio 2021 met een voor­stel te komen voor de Gorsselse accommo­daties waarin geen plaats is voor een multifunctionele accommo­datie (MFA). Volgens een meerderheid van de raad is voor een MFA in Gorssel te weinig draag­vlak en wordt er qua financiën niet vol­daan aan de rand­voorwaarden van het gemeentelijke accommodatie­beleid. Ook vindt men de directe koppe­ling die gelegd wordt met woning­bouw niet logisch. Een daartoe strekkende motie van Groen­Links, Gemeente­belangen en D66 kreeg een meerder­heid in de raad.

Raadsdiscussie
AccosTrioKLGeen MFA in GorsselDe discussie in de raad spitste zich vooral toe op de vraag of Gorssel, na zes jaar van ge­sprekken in verschillende werk­groepen en met de bevolking, toe is aan een richting­gevende keuze vanuit de gemeente­raad, of dat het beter is om nog een­maal het uitgebreide gesprek in het dorp op te zoeken. 
Wethouder Bert Groot Wesseldijk heeft zich vanaf zijn aantreden in 2018 als Gorsselse kern­wethouder intensief met de Gorsselse accommo­daties bezig gehouden en heeft ook zitting genomen in de werk­groep ‘GA!’. Zijn bedoeling was om naast de door de verenigings­besturen gepropa­geerde MFA met de werk­groep ook andere varianten te bekijken. De werkgroep bekeek negen varian­ten en heeft er daar­van uit­eindelijk drie gekozen, waaronder een MFA. Tot spijt van de wet­houder is de werkgroep niet tot een eens­luidende visie gekomen. En dat leidde uiteindelijk tot de concrete vraag van de werk­groep aan de gemeente­raad: ‘Welke koers kiest u als gemeente­raad voor een toekomst­bestendige accommodatie­structuur in Gorssel en welke variant moeten we hiervoor verder uitwerken?’

Andere varianten
De raadsleden meenden in meerderheid dat ze voldoende weten wat er speelt via de gesprek­ken en discussies in het dorp, het dorpsplan uit 2018, de bericht­geving in de media, de peilingen, een bijeenkomst van raadsleden met de werkgroep in november 2019, de ‘beeld­vormende tafel’ van twee weken geleden, etc. Enkele raads­leden benoemden de angst dat een besluit om een MFA niet langer als variant te onder­zoeken tot extra onrust in Gorssel zou leiden. Maar ook hier meende een meerder­heid van de raadsleden juist dat het ui­tsluiten van een MFA de rust geeft om te gaan werken aan andere varianten. 
De motie van GroenLinks, Gemeentebelangen en D66 over het uitsluiten van een MFA (zie de bij­lage) werd uiteinde­lijk met steun van twee CDA-leden door 14 raads­leden aangenomen. De overige 9 raads­leden stemden juist voor een motie van CDA-raadslid Ter Maat om verder te praten, waar­bij de VVD benadrukte dat dat niet betekent dat die partij per se voor­stander is van een MFA. Die motie haalde het dus niet.

College
Diverse raadsleden waren niet erg tevreden over de rol van het college. Ze hadden liever ge­zien dat het college zich eerst over het ver­zoek van de werk­groep GA! had gebogen en een en ander dan met een college­standpunt aan de raad had voor­gelegd. Ook over de onduidelijke rol van wet­houder Groot Wesseldijk, als lid van de werk­groep GA! en als collegelid, was wat wrevel. Dat leid­de ertoe dat de wet­houder nog voor de stemming aan­gaf per direct uit de werkgroep te zullen stappen en zich voortaan dus uit­sluitend als wethouder met de Gorsselse accommo­daties te zullen bezighouden.

Woningbouw
Het pleidooi van onder andere de jongeren om in Gorssel ook aandacht te hebben voor woning­bouw voor starters is door de gemeente­raad gehoord. Maar een te strakke koppe­ling met de accommodatie­discussie vond de raad niet goed. De gemeente werkt voor alle kernen in samen­spraak met de dorps­raden en anderen aan een woon­visie en daar zal voor Gorssel de eventuele her­ontwikkeling van huidige accommo­daties in worden mee­genomen. Niet alleen voor starters, maar bij­voorbeeld ook voor de huidige bewoners van de Bloemen­kamp die daar op termijn moeten verdwijnen.


Redactie Gorssel.nl
24 november 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail