Nog geen besluit LochemEnergie over windturbines IJsselwind

Tijdens de algemene ledenvergadering van LochemEnergie op 1 juni 2017 in Laren legde het bestuur van de coöperatie aan de leden de vraag voor of doorgegaan moet worden met de verdere uitwerking van de plannen van IJsselwind B.V.

Windturbines
IJsselwind B.V. (opgericht door vier lokale energiecoöperaties: Brummen-Energie, EnergieRijk Voorst, LochemEnergie, en ZutphenEnergie) heeft plannen voor de bouw van twee windturbines ten noorden van het Twentekanaal, op grondgebied van de gemeente Zutphen. Het doel van de bij Eefde te bouwen windturbines is het opwekken van lokale groene stroom, waarbij de energiewinst in het gebied/de gemeente blijft. Ook het Waterschap Rijn en IJssel wil een turbine op De Mars aan de Letlandsestraat nabij Fort de Pol.

Draagvlak in Lochem beperkt
Locaties-De-Mars Twentekanaal-KLBeoogde locaties voor de drie windturbines: twee net ten noorden van het Twentekanaal (maar wel op Zutphens grondgebied) en één op De MarsOp 13 april 2017 zijn de uitkomsten gepresenteerd van een draagvlakonderzoek naar de opvattingen van inwoners van Zutphen, Brummen, Lochem en Voorst, waaronder inwoners van Eefde en een deel van Gorssel, over de plannen van IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel. Het draagvlakonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen. Uit het onderzoek blijkt dat er in de gemeente Lochem meer tegen- dan voorstanders zijn. Een deel van de mensen is neutraal. Initiatiefnemer IJsselwind voelt zich gesteund door de uitkomsten van het onafhankelijke draagvlakonderzoek en geeft daarbij aan ‘samen met de omwonenden verder te willen gaan dan de wettelijke eisen om de overlast tot een minimum te beperken en daarom met hen in gesprek te blijven’.

Vinger aan de pols
Het bestuur van LochemEnergie gaf tijdens de vergadering aan geneigd te zijn met de plannen door te gaan, met als argument dat de uitkomsten van het MER-onderzoek ontwikkeling van de plannen niet in de weg staan, dat er een goed businessmodel ligt en dat IJsselwind vergaande toezeggingen aan de buurt doet. Bovendien beoordeelt het bestuur het draagvlak in de gemeente Lochem als voldoende. Daarbij komt dat de andere drie coöperaties (samen 75% van de aandeelhouders) inmiddels akkoord zijn met de plannen en dat betekent dat IJsselwind de gemeenteraad van Zutphen kan vragen de procedures voor de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning te starten. (De gemeente Zutphen is betrokken bij de ruimtelijke inpassingsprocedure, omdat de beoogde windturbines zich op Zutphens grondgebied bevinden.) Het bestuur van LochemEnergie wil graag betrokken blijven bij IJsselwind, ook om vanuit die positie de vinger aan de pols te kunnen houden en op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen.

Kritisch
Naar aanleiding van het overzicht van de ontwikkelingen door de voorzitter van LochemEnergie en de presentatie van IJsselwind kwamen er vanuit de leden veel vragen en opmerkingen.
Zo zijn er twijfels over de geschiktheid van de beoogde locatie (is er voldoende wind), werd er gewezen op het geringe draagvlak in Eefde en werd aangedrongen op voldoende gehoor voor de bezorgdheid van de omwonenden. Ook de voorstanders van windenergie lieten hun argumenten horen.
De voorzitter van LochemEnergie stelde, gelet op de discussie, voor om het onderwerp nog een keer intern te bespreken en op een volgende ledenbijeenkomst opnieuw te agenderen.
De leden van LochemEnergie zijn dus kritisch en besluitvorming is nog even uitgesteld.

Nieuwe ledenvergadering
LochemEnergie heeft aangegeven dat de volgende ledenvergadering waarschijnlijk op 28 juni of 4 juli 2017 wordt gehouden. Dan zal door de leden definitief besloten worden of LochemEnergie door wil gaan met de windplannen en of zij aandeelhouder blijft in IJsselwind.
Op de agenda staat dan ook de lancering van de waterkrachtplannen bij de Berkelstuwen in Eefde en Lochem, die wegens tijdgebrek op 1 juni niet aan de orde konden komen.


Redactie Gorssel.nl
4 juni 2017

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail