Concept-woonvisie ter inzage

De gemeente Lochem ontwikkelt een nieuwe woonvisie, waarin het gemeentelijk woonbeleid voor de komende jaren wordt vastgelegd. Als opmaat naar die nieuwe woonvisie is een zogenaamd ‘bespreekstuk’ ontwikkeld. Hierin worden keuzes gemaakt over onderwerpen waar de gemeente de komende jaren actief mee aan de slag wil gaan. Het concept ligt vanaf 19 oktober 2017 ter inzage. 

Achtergrond
Woningbehoefte GorsselRaming woningbehoefte Gorssel 2015-2030 (bron: Woningmarktonderzoek Lochem, Companen 2017)De gemeente Lochem vergrijst: dat geldt voor heel Nederland, maar in de gemeente Lochem is het aantal 65+’ers hoger dan elders in de provincie Gelderland en ook hoger dan in de rest van Nederland. De tendens is: mensen worden ouder en het aandeel jongeren neemt af.
In elke kern binnen de gemeente Lochem bestaat inmiddels meer dan de helft van de huishoudens uit huishoudens met 55+’ers. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. Tot 2030 is er in de gemeente Lochem nog behoefte aan extra woningvoorraad, maar na 2030 neemt de vraag snel af.
In het voorjaar van 2017 is een woon-behoefteonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de woningbouwcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen. Vervolgens is door de gemeente een concept-woonvisie 2018-2025 opgesteld, dat als ‘bespreekstuk’ vanaf 19 oktober 2017 ter inzage ligt. 
Na vaststelling van de woonvisie door de gemeenteraad wordt de woonvisie vertaald in een uitvoeringsprogramma.

Concept-woonvisie 2018-2025
De concept-woonvisie is opgezet rond vier hoofdthema’s: Leefbare kernen, Beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen, Woningverbetering/duurzaamheid en Wonen met zorg. Ten aanzien van deze thema’s worden op basis van de actuele situatie en de verwachte toekomstige ontwikkelingen keuzes gemaakt.
Een van de conclusies uit de woonvisie is dat er ruimte is om te bouwen in de kernen, maar die moet wel ‘kwalitatief’ worden ingevuld (dat wil zeggen: aansluiten bij woonwensen). De gemeente wil daarbij voorrang geven aan herontwikkeling/herstructurering van bestaande locaties boven inbreiding in de kernen. En verder is er voorkeur voor inbreiding boven uitbreiding. Ook is er ruimte voor kleinschalige bouwinitiatieven (bijvoorbeeld voor huisvesting van ouderen). Verder verwacht men op termijn een overschot aan sociale huurwoningen, maar ook een tekort aan huurwoningen in de vrije sector.
In het bespreekstuk is per kern een beknopte visie opgenomen. Voor Gorssel zijn dat de pagina’s 29 en 30 in het ‘bespreekstuk’.

Gorssel vergrijst
De kern Gorssel telt 12 à 13% van de bevolking in de gemeente Lochem en dat percentage geldt ook voor de woningvoorraad in de gemeente. Gorssel is sterk vergrijsd: bijna de helft van de inwoners van Gorssel is ouder dan 55 jaar (over de gehele gemeente Lochem is dat 42%). De huidige bevolkingssamenstelling van Gorssel is: 23% tot 25 jaar; 3% 25-30 jaar; 27% 30-54 jaar; 31% 55-74 jaar; 16% 75 jaar en ouder. In de gemeente Lochem is Gorssel, wat ouderenhuishoudens betreft, samen met Almen het sterkst vergrijsd (in beide kernen is dat 63% van de huishoudens, over de gehele gemeente is dat 58%). Gelet op de toenemende groep 75-plussers zal woningaanpassing dan ook steeds meer gevraagd worden.

Gorssel moet keuzes maken
Ander opvallend punt uit het woononderzoek: in Gorssel wordt in tegenstelling tot de andere kernen opvallend vaak verhuisd naar elders buiten de gemeente (58% van de verhuizingen). Gorssel ‘verliest’ veel jongeren aan nabijgelegen steden Deventer en Zutphen, maar profiteert wel van de komst van gezinnen en stellen, juist door diezelfde nabijheid en goede bereikbaarheid van die steden. Het inwonertal van Gorssel groeit dan ook nog wel, maar de verwachting is dat het aantal huishoudens na 2020 gaat afnemen. Dat betekent dat er voor de korte termijn nog woningtekorten zijn, maar dat er richting 2030 in aantallen woningen een overschot ontstaat. Wat de kwalitatieve woningbehoefte betreft, verwacht men op termijn enerzijds een tekort aan koopwoningen in diverse kwaliteits- en prijssegmenten (totaal ca. 50), met een nadruk op (middel)dure vrijstaande woningen. Anderzijds zal er naar verwachting een flink overschot ontstaan aan sociale huurwoningen en appartementen. Voor het toekomstige bouwbeleid vraagt dat dus keuzes.
Het is de bedoeling dat de keuzes die uit de visie voortvloeien in overleg met inwoners en betrokken partijen worden gemaakt. 

In gesprek
De gemeente wil actief in gesprek met woningcorporaties, huurdersorganisaties, dorpsraden, makelaars, projectontwikkelaars en Stichting Welzijn Lochem. Maar ook inwoners en andere organisaties worden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de concept Woonvisie Lochem en daartoe is een ‘bespreekstuk Woonvisie’ ter inzage gelegd.

Ter inzage
Het bespreekstuk ligt met ingang van 19 oktober tot en met 15 november 2017 ter inzage bij de publieksbalie aan de Hanzeweg 8 in Lochem en de Hoofdstraat 45 in Gorssel. Ook op www.lochem.nl en via de pdf onder dit nieuwsbericht is de woonvisie in te zien. Tijdens de inzageperiode kunt u schriftelijk of per e-mail reageren op de concept-woonvisie. Deze reactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 7240 AA Lochem of , onder vermelding van kenmerk: 2017-012093.


Redactie Gorssel.nl
19 oktober 2017

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail